Näringslivets Lönestatistik – ett nytt system för lönestatistik

Information om löner har en viktig funktion i lönebildningen - dels som underlag för förhandlingarna mellan parterna och dels som marknadslöneinformation vid den lokala lönesättningen i företagen. Nu erbjuds medlemsföretagen i Gröna arbetsgivare nya möjligheter att ta del av den löneinformation som man faktiskt bidrar med.

Lönestatistiken som finns tillgänglig bygger på de data som samlas in i den årliga insamlingen av löneuppgifter som hanteras av Svenskt Näringsliv. Den nya tjänsten ger medlemsföretag som lämnat in statistik till systemet möjlighet att ta del av den insamlade informationen via olika statistikrapporter där det ges möjligheter att bedöma lönenivåer, lönestrukturer med mera.

Vilken nytta har vi som medlemsföretag av att delta?

Det färdiga resultatet presenteras i olika rapporter som medlemmar i Gröna arbetsgivare kan ta del av. Det är en sammanställning av lön per yrke, åldersgrupp och region som kan användas som en vägledning vid exempelvis lönesättning av nyanställda, branschjämförelse eller lokala löneförhandlingar. Några exempel på rapporter som du som medlem får tillgång till är

• Fakta om löner - Lönestatistik avseende privat sektor eller avgränsat till vår bransch och medlemsföretagen i Gröna arbetsgivare. I denna rapport kan ni se statistiken per yrke, ålder och region eller branschen i sin helhet.
• Företags- och arbetsplatsstatistik – Tillgänglig för de företag som har deltagit i Svenskt Näringslivs lönestatistikinsamling som sker i september varje år.

Hur får vi tillgång till lönestatistiken?

Då det handlar om företagets löner är det viktigt att det är rätt personer som har behörighet till tjänsten. I samband med insamlingen av lönestatistiken så skickade Svenskt Näringsliv ut information om ett startkonto och registrering av en lönestatistikansvarig som oftast är VD eller personalchef. Lönestatistikansvarig får då behörighet att skapa konton till andra som ska kunna jobba i tjänsten, exempelvis de som ska kunna se och ta ut rapporter ur systemet. Ytterligare information om detta hittar du på www.nstat.se Kontakt kan också tas med supporten för systemet, antingen via mejl eller telefon enligt nedan.

Mejl: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se
Tel: 08-50555950

Samtliga lönestatistikansvariga på de företag som deltar i insamlingen har nu tillgång till Lönestatistiksystemet LISA. Företag som inte deltagit i den årliga insamlingen av lönestatistik men som har för avsikt att göra så nästa gång och ändå vill ha tillgång till systemet och rapporten "Fakta om löner" kan kontakta Kajsa Dahlerus på Gröna arbetsgivare: 

kajsa.dahlerus@grona.org