Marknadsföringsbidrag i Gröna arbetsgivare distrikt norr

Foto: Mikael Nyander Elever på skogsutbildningen

Företagen i Gröna arbetsgivares norra distrikt erbjuder naturbruksskolorna inom distriktet att ansöka om marknadsföringsbidrag, för att stötta skolornas arbete i att attrahera fler elever till naturbruksgymnasiets skogsutbildning.

För att inspirera och stötta programråden samlar och föreslår vi goda exempel på marknadsföringsaktiviteter som ryms inom marknadsföringsbidraget.

Skolor inom distrikt Gröna arbetsgivare norr

 • Slottegymnasiet, Ljusdal
 • Skedomgymnasiet, Skedom
 • Burträsk naturbruksgymnasium
 • Kalix naturbruksgymnasium
 • Älvdalens naturbruksgymnasium
 • Torsta naturbruksgymnasium, Östersund
 • Liljaskolan, Vännäs

Kriterier för marknadsföringsbidrag

 • Skola och programråd ska tillsammans arbeta fram en plan för skolans marknadsför-ingsaktiviteter. Programrådet kan ansöka om marknadsföringsbidrag hos Gröna arbetsgivare för de marknadsföringsaktiviteter som har en direkt koppling till skogsutbildningen, och där näringslivets representanter ges möjlighet att delta.
 • Programrådet kontaktar Gröna arbetsgivare innan marknadsföringsaktivitet är genomförd för godkännande av marknadsföringsbidrag.
 • Marknadsföringsbidraget stödjer externa kostnader för marknadsföringsaktiviteter som bidrar till att öka intresset för skog och som inte ingår i skolans ordinarie verksamhet (föreläsare, transporter, annonsering etc, ej personalkostnader). Storleken på marknadsföringsbidraget beslutas av Gröna arbetsgivare från fall till fall med ca 25-45 Kkr som maxbelopp per kalenderår, bl a beroende på antalet skogselever på skolan.

Ansökningsprocess för marknadsföringsbidrag

 • Programrådet har en idé om marknadsföringsaktivitet.
 • Skriv en ansökan ( i dialog med Gröna arbetsgivare). Denna ska innehålla beskrivning av aktivitet, bakgrund, planerat genomförande och uppskattad kostnad. Beslut om stöd fattas av Gröna arbetsgivare.
 • När marknadsföringsaktiviteten är godkänd och genomförd skickas faktura från skolan på överenskommet belopp till:

  Arbio AB (org.nr 556067-2924)
  Att: Björn Jonasson
  Box 55525
  102 04 Stockholm

 • Till fakturan bifogas underlag som styrker genomförd aktivitet (fakturor, kvitton etc).
 • Utbetalning av marknadsföringsbidrag sker till skolan.