Programrådets uppgifter

Programrådet ska verka för att engagerade och kunniga företrädare från branschen medverkar i skolans utbildning och för fram branschens krav och riktlinjer.

Genom att hålla sig informerad och medverka i utbildningen ska programrådet också verka för att utbildningen håller rätt kvalité och fungera som bollplank och stöd i skolans beslut.

Gröna arbetsgivare-ledamöters roll vid praktik/YH-praktik

 • Stödja skolans arbete med att ordna lämpliga praktikplatser.
 • Informera sig om hur skolan ger praktikvärdarna information inför praktikperioder
 • Informera sig om hur skolan inhämtar praktikvärdarnas omdömen om eleverna och hur återkoppling kring praktikperioderna görs.
 • Besöka elever under praktik. Programrådet ska medverka för att stötta såväl elev som praktikvärd under praktikperioder. Detta förutsätter att skolan håller programrådet informerat om var, när och vem som är ute på praktik.
 • Inom sitt företag sprida kännedom om utbildningen och utbildningens behov samt verka för en positiv inställning till skolans APL-verksamhet såväl inom företaget som hos anlitade entreprenörer.
 • Informera om detta till aktuella arbetsledare inom det egna företaget samt verka för att dessa elever får besök av ansvarig arbetsledare under APL-perioden. Detta ska vara ett kontaktbesök som stöd till eleven och APL-värden. Arbets-ledaren har ingen roll i bedömningen av elevens kompetens.
 • Beslut om godkänd praktik för utbetalning av praktikstöd fattas av skolan. I tveksamma fall ska skolan kontakta programrådets ordförande före beslut. Vid oenighet har programrådets ordförande utslagsröst.
 • Granska att skolans rutiner är tillräckligt bra för att säkerställa att utbetalning av bidrag sker till seriösa praktikvärdar som anordnar bra praktikperioder för skolans elever. Skolan ska vid möte med programrådet redogöra för och överlämna en sammanställning över utbetalda bidrag.

Skolans roll vid praktik/YH-praktik

Skolan ansvarar för att ordna praktikplatser för praktikperioderna och att dessa platser uppfyller de krav som finns på utbildningen. Skolan ansvarar också för att eleven har en handledare på arbetsplatsen och att denne är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Innan praktikperioden börjar ska skolan informera praktikvärden om eleven.
Programrådet ska bevaka att skolan uppfyller dessa krav och att skolan också informerar tilltänkta praktikvärdar om under vilka förhållanden ersättning från Gröna arbetsgivare betalas ut.

Övningsobjekt

 • Programrådet ska säkerställa att övningsobjekt finns inom skolans närområde.

Attrahera elever till skogsutbildningen

 • Programrådet skall stötta skolorna i syfte att attrahera fler elever till skogsutbildningen.
 • Programrådet ska utarbeta lokala marknadsföringsplaner tillsammans med NB-gymnasiet.
 • Skola och programråd ska tillsammans arbeta fram en plan för skolans marknadsförings-aktiviteter. Programrådet kan ansöka om marknadsföringsbidrag hos Gröna arbetsgivare för de marknadsföringsaktiviteter som har en direkt koppling till skogsutbildningen, och där näringslivets representanter ges möjlighet att delta. Läs mer under rubriken Marknadsför- ingsbidrag.
 • Programrådet ska medverka i planeringen av och se till att branschföreträdare deltar i genomförandet av särskilda marknadsföringsaktiviteter, där näringen står som finansiär eller delfinansiär.
 • Programrådet ska engagera sig i skolans praoverksamhet och stödja arbetet i praoverksamheten – "Sveriges Bästa Prao".

Vidareutbildning av skolans personal

 • Ledamöterna i programrådet ska verka för att skolans personal får delta på företagens interna utbildningsdagar.