Corona och arbetsmiljöansvaret

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, och med nu rådande läge kan det vara nödvändigt att göra ett flertal olika överväganden. I fråga om coronavirusets framfart behövs åtgärder för att begränsa smittspridningen och minska riskerna.

Här får du som arbetsgivare tips och råd om vilka åtgärder du kan behöva vidta med anledning av coronaviruset utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. En del frågor är fortfarande oklara, varför fler riktlinjer och förhållningssätt förväntas tillkomma i takt med den fortsatta spridningen i samhället.

Tänk på att den här texten inte ger några medicinska råd. Medicinska råd och information finns på www.1177.se och på www.folkhalsomyndigheten.se

Ansvar enligt arbetsmiljölagen

Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det här läget innebär det att du måste göra en bedömning av riskerna på arbetsplatsen, vilket även innefattar risken för smitta och smittspridning. I fråga om coronaviruset kan det bland annat innefatta att hålla sig informerad om risker, exempelvis i fråga om smittspridning och symptom. Du behöver också utreda vilka skyddsåtgärder som kan vara aktuella att vidta.

Något förenklat kan det sägas vara traditionellt arbetsmiljöarbete som gäller även i fråga om hanteringen av coronaviruset. Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare.
Följ Arbetsmiljöverkets information med anledning av Coronaviruset på www.av.se

Håll dig informerad

Håll dig informerad och uppdaterad om coronavirusets utbredning och de risker den medför. Följ de rekommendationer och riktlinjer som finns. Folkhälsomyndigheten och myndigheter bevakar noggrant utvecklingen. På www.krisinformation.se samlar svenska myndigheter aktuell information.

Du behöver anpassa de råd och riktlinjer som finns till din egen verksamhet. En del i riskbedömningen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att alltid vara informerad, så att lämpliga åtgärder kan vidtas i tid.

Minska riskerna för smittspridning

Riskerna att drabbas av coronaviruset kan minskas. Se till att städa ordentligt på arbetsplatsen och att värna om de medarbetare som av olika orsaker är mer känsliga för infektioner och sjukdomar. Städning minskar risken för mängden smuts och mikroorganismer och tillsammans med ytdesinfektion är det ett effektivt sätt att förebyggande smittspridning. Vikten av en god handhygien kan inte nog understrykas. Säkerställ att alla medarbetare har kännedom om vilka hygienråd som gäller och medarbetare med symptom ska uppmanas att inte komma till arbetsplatsen. Aktuell kunskap finns på www.folkhälsomyndigheten.se och på www.ecdc.europa.eu

 • Fortsätt uppmana till att ta personligt ansvar med god hygien.
 • Uppmana till att vidta försiktighetsåtgärder även på fritiden med vilka man träffar för att därigenom minska risken för exponering, det gäller både för egen del men också att inte riskera att utsätta andra.
 • Följ, och uppmana medarbetarna till följa, restriktioner gällande resor samt övriga restriktioner i samhället.
 • Öka frekvensen på den allmänna städningen och se över vilka ytor som städas, fokuseras gärna på ytor som vi kommer i kontakt med.
 • Komplettera städning med ytdesinfektion på handtag, ledstänger och knappar mm som många rör vid.
 • Uppmana medarbetare att själva hjälpa till med rengöring och ytdesinfektion vid sina arbetsplatser och maskiner de jobbar med. Då har de också kontroll, dessutom kan de sina egna maskiner så att ingen farlig situation uppstår.

Är någon medarbetare smittad?

Om den smittade medarbetaren har befunnit sig på arbetsplatsen är risken stor för att fler medarbetare kommer att bli det. Smittskyddet i regionen är ansvarig när det gäller att utfärda förhållningsregler för den smittade.

Revidera riskbedömningen utifrån den nya situationen. Överväg om några och i så fall vilka medarbetare kan ha utsatts för smitta. Var särskilt uppmärksam på medarbetare i de s k riskgrupperna.

Informera medarbetarna om vad som gäller

Du behöver informera medarbetarna om vad som gäller. Det gäller dels om att minska riskerna för smittspridning, dels om vilka åtgärder som medarbetarna själva kan behöva vidta. Du bör informera dina medarbetare om att de ska vara uppmärksamma på om de kan ha smittats, Sådan händelse ska förstås också meddelas till dig som arbetsgivare. 

Riskbedömning och integritet

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du har ett ansvar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Detta kan innebära att du i vissa fall måste ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga eller integritetskänsliga. Det kan vara nödvändigt att fråga dina medarbetare om de och/eller deras anhöriga har varit i kontakt med smittade personer. 

Distansarbete

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även för medarbetare som arbetar hemifrån och kan behöva vidta åtgärder i proportion med hur länge distansarbete kan beräknas pågå.

Vi som arbetsgivare har ju arbetsmiljöansvaret även när anställda jobbar hemifrån. Hur säkerställer man arbetsmiljön vid distansarbete?
När det gäller att säkerställa arbetsmiljön vid distansarbete ska ni beakta såväl den fysiska platsen som hur ni organiserar arbetet samt den sociala aspekten. Ju längre tid distansarbetet är tänkt att fortgå, desto mer insatser kan behövas för att säkerställa arbetsmiljön för den anställde. Den fysiska arbetsplatsen i hemmet brukar oftast gå att ordna tillräckligt bra för kortare tids distansarbete, därefter kan organisatoriska åtgärder vara aktuella i form av att ta kortare pauser och röra på sig. När distansarbetet är mer än tillfälligt, eller att det är konstant under en längre period, kan åtgärder behövas i form av att tillhandahålla arbetsutrustning, exempelvis genom att ta hem datorskärm, tangentbord, kontorsstol etc. Vikten av att uppmuntra och uppmana personalen till att variera sin arbetsposition, samt att röra på sig, ökar också med tiden.

För de organisatoriska och sociala delarna inom arbetsmiljö så gäller det att ni ser över exempelvis hur kommunikation och information ska fungera inom organisationen under perioden av distansarbete. Kanske behövs det digitala avstämningsmöte eller andra sätt att förmedla information dit ni hänvisar de anställda. Vissa anställda kan behöva individuella avstämningar kring sina arbetsuppgifter och hur olika arbetsuppgifter ska prioriteras. Den anställde har även ett ansvar för sin egen arbetsmiljö och att rapportera brister, vilket bör poängteras och beaktas.

Tjänsteresor och strukturerna för möten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska ligga till grund för er bedömning, därutöver överväg i vilken utsträckning tjänsteresor och övriga möten behöver genomföras rent fysiskt. Det mesta kan skötas digitalt idag, och modern teknik kan ersätta många tjänsteresor och möten. På detta sätt är det möjligt att minska riskerna för potentiell smittspridning. Det kan vara klokt att upprätta en policy om tjänsteresor, så att alla vet vad som gäller inom företaget.

Upprätta rutiner för krishantering

Om situationen med coronaviruset allvarligt förvärras kan det finnas skäl att se över hur företaget ska skydda nyckelpersoner samt säkerställa fortsatt drift av verksamheten. Det är exempelvis viktigt att hålla koll på var personalen befinner sig. Här är exempel på åtgärder som kan behöva vidtas, beroende på hur din organisation ser ut.

 • Säkerställ att du alltid vet var din personal befinner sig.
 • Utse en ansvarig person som håller koll på händelseutvecklingen och som kan fungera som kontaktperson för dina medarbetare.
 • Se till att kommunikationen med dina medarbetare fungerar väl. Säkerställ att dina medarbetare alltid vet vad som gäller, exempelvis i fråga om smittspridning och förhållningssätt på arbetsplatsen.
 • Identifiera nyckelpersoner och nyckelfunktioner, så att särskilt viktiga delar av företaget alltid fungerar.
 • Upprätta en plan för vad som gäller vid temporär nedstängning eller andra stora driftstörningar.
 • Se över försäkringsskydd, såväl vad gäller omfattning som nivån på ersättning.
 • Granska dina avtal, så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för det fall verksamheten störs eller tillfälligt behöver upphöra.

 Prevents temasida om Corona

Gröna arbetsgivaress sida kring arbetsmiljöansvar och distansarbete