Covid-19 som allvarligt tillbud

Arbetsmiljöverket har sedan slutet av december 2020 ändrat sin tolkning gällande hur arbetsgivare ska hantera anmälningar och dokumentation avseende exponering för covid-19 i arbetet. Arbetsmiljöverket informerar att samtliga verksamheter och yrkesgrupper numera ska omfattas av föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) samt arbetsmiljölagens paragraf om att anmäla exponering för smitta som ett allvarligt tillbud (AML 3 kap, 3a§).

Anmäla till Arbetsmiljöverket

Om en arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbetet så är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

Med exponering menas att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom:

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via till exempel händerna
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment, där fysisk distansering inte varit möjlig, nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Arbetsgivaren behöver göra en bedömning från fall till fall. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Anmälan ska inte göras om händelser avser en situation utanför arbetet, exempelvis inträffar under resa till eller från arbetet.

Bestämmelsen om att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket är straffbelagd.

Enklast görs anmälan här: anmalarbetsskada.se
Följ instruktionen och fyll i under "Anmäl allvarligt tillbud utan personskador".

Dokumentera oönskad händelse

Förutom kravet om anmälan enligt ovan finns bestämmelser kring att dokumentera när det har konstaterats att arbetstagare smittats med coronaviruset i samband med en oönskad händelse, olycka eller tillbud i arbetet. Coronaviruset ingår i riskklass 3 för smittämnen.

Det som ska dokumenteras är följande:

  • Vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade.
  • Vilken typ av arbete som utfördes.
  • Vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för.
  • Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

Dokumentationen ska sparas i minst tio år.

Bestämmelsen (11 §, AFS 2018:4) är belagd med sanktionsavgift på mellan 5 000 – 50 000 kronor avhängt antalet anställda på företaget.

Sjukdomen covid-19 som arbetsskada

Observera att anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan fortsatt endast gäller för de som arbetar inom de så kallade riskyrkena och där har smittats av coronavirus och fått sjukdomen covid-19.

Med riskyrken avses de som arbetar:

  • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där denne behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
  • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Mer information:

Arbetsmiljöverket- coronaviruset

Prevent - coronaviruset

Folkhälsomyndigheten - Det här kan din verksamhet göra