Gravida och ammande arbetstagare

Arbetsgivare har ansvar för att en individuell riskbedömning av arbetsmiljön görs om det på arbetsplatsen finns någon eller några av de kända eller misstänkta riskfaktorer som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Riskbedömningen ska göras så snart arbetstagaren har berättat för sin arbetsgivare om sin graviditet.

Riskbedömningar är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som du ansvarar för. När du sedan står inför uppgiften att utföra en individuell riskbedömning har ni redan kunskap om hur arbetsmiljön ser ut när det gäller risker vid graviditeter.

Många studier visar att förvärvsarbete under graviditeten är positivt för hälsan. Därför är det viktigt att kvinnan kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under graviditeten. Det förebyggande arbetet genomförs i tre steg:

 1. Förändringar i arbetsmiljön
  Arbetsgivaren ska i första hand göra förändringar i arbetsmiljön, så att den skadliga exponeringen upphör. Det kan till exempel vara åtgärder mot buller och andra stressfaktorer, installation av lyfthjälpmedel, utbyte av ett farligt ämne mot ett mindre farligt, åtgärder mot luftföroreningar, förändring av eller uteslutning av vissa arbetsmoment för den som är gravid. På varje arbetsplats måste man hitta egna lösningar anpassade till den aktuella situationen för att skapa en arbetsmiljö utan risker.
 2. Omplacering
  Om det inte är möjligt att göra förändringar så att den skadliga exponeringen upphör ska arbetsgivaren erbjuda omplacering till riskfria arbetsuppgifter.
 3. Ledighet
  Om arbetsgivaren inte kan göra förändringar i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter så får kvinnan inte vara kvar i arbetet så länge risken finns kvar.
  Frågan om ersättning vid denna form av nödvändig ledighet regleras i lagen om allmän försäkring. Försäkringskassan avgör om graviditetspenning kan beviljas.
  Arbetsgivaren måste dokumentera skälen till varför man inte kunnat göra förändringar i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter.