Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Handboken omfattar underlag och förslag på aktiviteter, arbetssätt och rutiner för att komma igång och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig lagstiftning.

Materialet kan användas för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, få svar på konkreta frågor eller som en praktisk guide till arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Syftet är att belysa viktiga arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar i de gröna näringarna för att ge stöd och vägledning och underlätta i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Materialet kan användas direkt på dator alternativt skrivas ut och samlas i en pärm. 

Arbetsmiljöhandbokens innehåll:

 1. Om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 2. Samverkan för en god arbetsmiljö
 3. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 4. Arbetsmiljöpolicy och andra policys
 5. Kunskap och kompetens för arbetsmiljöarbetet
 6. Undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder
 7. Arbete med särskilda risker
 8. Rapportera och utreda ohälsa, olyckor och tillbud
 9. Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
 10. Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp
 11. Om något ändå händer
 12. Arbetsmiljölagstiftning och påföljder
 13. Minderårigas arbetsmiljö
 14. Ensamarbete
 15. Kemiska arbetsmiljörisker 
 16. Bygg- och anläggningsarbete
 17. Stegar och ställningar
 18. Fordon