Arbetsmiljörådgivning hos Stallbergs Lantbruk

Foto: Åsa-Lina Nordlund

Stallbergs Lantbruk har under vintern haft stöttning i det systematiska arbetsmiljöarbetet av Åsa-Lina Nordlund från Säker arbetsmiljö Sverige genom Gröna arbetsgivare. Under ett besök på Stallberg fick personalen gå igenom vad de gör bra och vad de kan jobba på för att förbättra arbetsmiljöarbetet på sikt och länka samman det med det pågående Leanarbetet.

Alla medlemsföretag i Gröna arbetsgivare erbjuds stöd i att träna och säkra upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete med hjälp av arbetsmiljörådgivarna. Åsa Lina är även Lean-rådgivare och har sammanfogat Lean-konceptet med det så viktiga arbetsmiljöarbetet på Stallbergs Lantbruk och har arbetat löpande med företaget under vintern.

Under besöket på Stallberg fick teamet chans att inledningsvis tydliggöra vad som är rätt för dem, vad som symboliserar deras drömarbetsplats. Tillsammans lyftes blicken vad bra arbetsmiljö är både ur ett fysiologiskt- och psykologiskt perspektiv. Teamet repeterade sin framtagna arbetsmiljöpolicy samt de gemensamt framtagna värderingarna:

 • Engagerad
 • Noggrann
 • Trivsel
 • Ansvar

Värderingar som ska vara till stöd för att leva upp till verksamhetens vision " Bäst på mjölk" tillsammans med de valda Leanprinciper som inledningsvis i uppstart av Lean lantbruk arbetades fram i bygget av verksamhetens egna produktionssystem. Som med ord och bild beskriver och tydliggör vad som är rätt för Stallbergs Lantbruk. Det var också det arbetet som var i fokus under besökets första del.

Efterföljande föreläsning om systematiskt arbetsmiljöarbete och vad arbetsmiljö innebär ur ett större perspektiv fick alla medarbetare ta del av. Både fysiologiska - och psykologiska arbetsmiljöexempel diskuterades. Det tydliggjordes för alla vad som ingår i arbetet med att säkra upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med syfte att skapa en gemensam förståelse över arbetsmiljöns betydelse för att alla ska trivas, känna sig trygga och säkra. Ökad kunskap om det gemensamma systematiska arbetsmiljöarbetet. Teoretisk kunskap varvades med praktiks genomgång i verksamheten, där alla medarbetare tillsammans fick öva på att göra en skyddsrond. Tillsammans fångades risker upp, riskbedömdes för att kunna prioriteras i en åtgärdsplan.

Teamet på Stallbergs Lantbruk fick avslutningsvis summera vad de fått med sig från dagens aktivitet tillsammans med coachen. De fick dela med sig av vad de ansåg att de redan idag var bra på samt dela med sig av fortsatta utvecklingsbehov och uppkomna förbättringsförslag för att kunna säkra upp verksamheten ännu mera.

 • Vi har tydlig struktur med bra dagliga rutiner
 • Vi är bra på att planera, vi har fått in det som en vana
 • Bra på att prata med varandra, fråga och stödja.
 • Hur kan vi tillsammans bli bra? Bra att påminnas att aktivt jobba med och följa upp.
 • Lite bättre bild över vad det hela handlar om, hur arbetsmiljö och Lean naturligt hör ihop. Bra att få reda på vad Lean är och hur vi kan jobba med ständiga förbättringar och väva in arbetsmiljöarbetet i det, Bra att få det lite tydligare när man är ny på det.
 • Har varit svårt att greppa hur man som liten och komplicerad verksamhet ska jobba med arbetsmiljön. Har varit tyngande och svårt att attackera. Känns lättare att nu ta detta framåt, mera struktur. Bra stöd med checklistor, hjälp att prioritera.
 • Bra att få en uppdatering och påminnelse av vad Lean är och egna produktionssystemet, genomgång av våra värderingar , hur vara mot varandra.
 • Nu förstår jag mera, mycket information. Lärt sig mycket.
 • Allmänt bra att samlas och tillsammans gå runt. Bra att gå ut och se med egna ögon, se vad vi är bra på och vad vi kan jobba vidare med. Själv få en uppdatering. Bra att påminnas om saker man inte sätt innan, genomgång av tex nödstopp. Bra att se vad som behöver göras och vad som behöver prioriteras.

Kommande steg efter dagens insikter

 • Komma vidare med checklistorna, prio att göra klart foderhanteringen i foderköket. Göra klart Allmänna checklistan från Prevent.
 • Fortsätta att gå skyddsronden i de delar som vi inte gått i dag. Internt delads fortsatt arbetet upp, kopplat till ansvarsområden. Fortsätta att använda Prevents olika tema checklistor, kopplat till del av verksamhet som riskbedöms. Att göra under mars månad med mål att kommit varvet runt innan vårbruket.
 • Göra en årscykel – arbetsmiljöskyddsrond, stående årlig rutin /jan-feb månad
 • Komma vidare med Gröna korset. Arbetsmiljötavla, komplettera med handlingsplan kopplat till avvikelser gröna korset.
 • Göra säkerhetsrutiner, säkra upp upplärningsrutin vid nyanställda/praktikanter
 • Inventera och gå igenom skyddsutrustningen
 • Gå vidare att utse en ny Lean koordinator- ta beslut nästa möte vem som ska driva förbättringsarbetet framåt med inbyggt arbetsmiljötänk.

Mål med det forstsatta arbetet efter besöket

 • Att alla i teamet fått en större förståelse och kunskap om vad arbetsmiljö handlar om och hur de tillsamman kan jobba med det i praktiken.
 • Att alla fått ökat säkerhetstänk och blivit mera riskmedvetna.
 • Att alla medarbetare ökat kunskapen över hur teamet tillsammans kan hjälpas åt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Att alla ska känna sig trygga i de verktyg som verksamheten valt att arbeta med i sitt förebyggande arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Alla ska veta hur de kan jobba förebyggande med arbetsmiljön varje dag så det blir en naturlig vana och självklarhet i vardagen för alla i verksamheten.
 • Ökad insikt i hur arbetsmiljön naturligt kan länkas in i pågående utvecklingsarbete genom Lean, Som är en gemensam verksamhetsstyrningsfilosofie att på ett strukturerat sätt.