En dag med arbetsmiljörådgivning

Lagom inför vårbruket samlade Peter Paulsson ihop sin personal på Lindängets lantbruk i Orsa för att diskutera arbetsmiljö. Runt fikabordet finns även Stefan Wistrand, arbetsmiljörådgivare inom Säker arbetsmiljö Sverige. Han är inbjuden via Gröna arbetsgivares medlemsförmån med två timmars kostnadsfri rådgivning. Vid besöket passade Peter och Stefan även på att gå ett varv på gården för att gemensamt se över säkerheten.

Hela personalgruppen träffas normalt sett två gånger per dag när de fikar och äter tillsammans, då passar de på att stämma av saker med varandra. Dessutom har de en gång per år en mer omfattande genomgång av verksamheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Under den gemensamma diskussionen med Stefan föreslogs bland annat att de ska ha tre till fyra strukturerade och protokollförda möten per år för att få till en systematik och tydlighet i arbetet. Genom att föra protokoll blir det enklare att blicka tillbaka och se vad som beslutats samt att följa upp de åtgärder och förbättringar som vidtas.

Stefan tipsade också om en arbetsmetod för att identifiera risker i verksamheten där varje medarbetare lyfter tre arbetsmoment som de själva anser är de mest riskfyllda. Där efter diskuteras dessa gemensamt i arbetsgruppen och så upprättar man rutiner och instruktioner kring hur arbetsmomenten ska gå till på bästa och säkraste sätt. Anser man att arbetsmomenten är särskilt riskfyllda så skriver man ner instruktionen så att den finns dokumenterade och tillgänglig för samtliga, samt att de då också är enkla att ta upp med nya medarbetare och praktikanter på gården. För att göra instruktionen lättare att ta till sig så kan man med fördel använda foton och illustrationer för att beskriva.

Under rundturen på gården gick Peter och Stefan bland annat igenom arbetsmoment och säkerhet runt djurhanteringen. I stallarna finns inredning med liggande rör samt möjlighet att låsa fast djuren vid behandling, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Liggande rör gör att man på ett enklare och snabbare sätt kan sätta sig i säkerhet om det skulle behövas. Att kunna låsa fast djuren vid olika typer av behandlingar är många gånger en förutsättning för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

Vid mjölkningsutrustningen hanteras starka diskmedel, en syra och en bas. Här diskuterades vikten av att förbygga risk med stänk genom att medarbetarna använder visir och handskar samt att ögonskölj finns lättillgängligt vid varje ställe där diskmedlet hanteras, så att man kan få tag i ögonsköljen även om man inte ser något.

Fakta om gården

På gården finns 400 nötkreatur, varav 130 mjölkkor, 70 dikor, fem avelstjurar och resten ungdjur. Gården brukar 350 hektar mark och har tre anställda. Peter är ledamot i Gröna arbetsgivares lantbrukssektion.

Fyra punkter som diskuterades vid besöket

  • Ha fyra strukturerade och protokollförda personalmöten per år
  • Sätt rutiner och instruktioner för de riskfyllda arbetsmoment som arbetstagarna själva identifierar
  • Inredning i stallarna ska ha liggande rör för säkrare reträttväg samt medge möjlighet att låsa fast djur vid behandling
  • Ha tillgänglig personlig skyddsutrustning samt ögonskölj där kemikalier hanteras