Bygg- och anläggningsarbete

Foto: Arbetsmiljöverket

Sammanfattning av arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsarbete.


Sammanfattning av arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsarbete


Den juridiska eller fysiska person (byggherre) som utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten ansvarar för att utse Byggarbetsmiljösamordnare (BAS), arbeta fram en arbetsmiljöplan för projektet samt förse projektet med en elektronisk personalliggare.
Byggherren kan överlåta arbetsmiljöansvaret till uppdragstagare, (juridisk person), förutsatt att dennes arbete sker samlat, till exempel som generalentreprenad eller totalentreprenad. Avtal ska styrka detta.

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen ska beskriva arbetsmiljöorganisationen, vilka regler som finns på arbetsplatsen, hur arbetet ska bedrivas ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt m.m. 

www.ampguiden.net finns ett digitalt hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner.

En arbetsmiljöplan skall upprättas vid byggnads- och anläggningsarbeten om:

 • Arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller
 • Det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500

och/eller om arbetet innebär att någon av dessa risker uppstår:

 • Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer
 • Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark
 • Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll
 • Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning
 • Arbete i närheten av högspänningsledningar
 • Arbete som medför drunkningsrisk
 • Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord
 • Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning
 • Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck
 • Arbete vid vilket sprängämnen används
 • Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår
 • Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik
 • Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Denne ska bland annat se till att det finns förutsättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Det finns två olika skeden när en BAS ska finnas utsedd:

 • BAS-P för planering och projektering
 • BAS-U för utförandeskedet

BAS-P och BAS-U kan vara samma juridiska eller fysiska person och ansvaret kan flyttas från en person till en annan, men det kan bara finnas en person med rollen BAS vid en godtycklig tidpunkt. Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare.

Se beskrivningar och ansvarsområden för BAS-P och BAS-U i dokumentet till höger vid sidans topp. 

OBSERVERA: Byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna styrka sin kunskap och kompetens, krav på utbildning gäller fr o m 1 januari 2011

Förhandsanmälan

Byggherren ska lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas om:

 • Arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
 • När det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500

Sanktionsavgift

Arbetsmiljöverket har rätt att dela ut sanktionsavgift om:

 • Förhandsanmälan saknas - 5.000 kr.
 • Arbetsmiljöplan inte har upprättats innan byggarbetsplatsen har etablerats - 10.000 kr eller 50.000 kr (beroende på projektets storlek).

Övrigt


Elektronisk personalliggare.

Skatteverket ställer dessutom krav på att det ska finnas en elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i personalliggaren.

 • Byggherren har ansvar för att, på arbetsplatsen, hålla med utrustning för att kunna föra en elektronisk personalliggare.
 • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket.
 • Byggherren kan föra över dessa skyldigheter till den som bedriver byggverksamheten genom ett skriftligt avtal.

Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift om:

 • Inte byggstart anmälts till Skatteverket för varje byggarbetsplats - 25.000 kr.
 • Inte elektronisk utrustning för personalliggare tillhandahållits – 10.000 kr.
 • Ingen tillgänglig personalliggare finns vid kontrollbesök – 10.000 kr.
 • Personer saknas i personalliggaren vid kontrollbesök – 2.000 kr/person.

Undantag från kraven på elektronisk personalliggare:

 • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp.
 • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
 • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.