Kvartsdamm

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller i alla verksamheter som, mer än vid enstaka tillfällen, hanterar kvartshaltigt material (mer än tre viktprocent kvartshalt). Syftet med reglerna är att förebygga silikos, stendammslunga, samt lungcancer. Kvarts är cancerklassat och har ett hygieniskt gränsvärde på 0,1 mg/m3.

Undersöka och bedöma riskerna

Arbetsgivaren ska skriftligen bedöma riskerna för arbetsmomenten där exponering för kvartsdamm kan förekomma, t.ex. vid stenkapning, rotsakshantering inomhus och sandhantering, samt planera arbetet så att så få personer som möjligt exponeras och säkerställa att exponeringen understiger halva gränsvärdet (0,05 mg/m3).

Riskbedömningen ska innehålla:

  1. Vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt damm,
  2. Källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet,
  3. Driftsförhållanden,
  4. Bedömning av exponering i förhållande till det hygieniska gränsvärdet, och
  5. Bedömning om risken är sådan att åtgärder är nödvändiga

Åtgärder ska väljas utifrån följande ordning:

  1. Eliminera risken – t.ex. byta material eller arbetsmetod
  2. Begränsa risken – t.ex. byta arbetsutrustning, kapsla in, avskärma, ventilera, vattenbegjuta, arbeta från hytt, regelbunden rengöring
  3. Skydda individen med personlig skyddsutrustning

Medicinska kontroller

De arbetstagare som riskerar att exponeras för kvartsdamm överstigande halva gränsvärdet samt arbetar mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år ska genomgå medicinska kontroller som ska resultera i ett tjänstbarhetsintyg utfärdat av läkare.

Mätningar

Riskbedömningen kan behöva kompletteras med exponeringsmätningar såvida det inte är uppenbart hur riskbilden ser ut och vilka åtgärder som behöver vidtas. Referensmätningar får också användas som underlag förutsatt att de mätts under liknande förhållanden.

Dokumentation - sanktionsavgifter

Undersökningen, riskbedömningen och val av riskreducerande åtgärder ska dokumenteras skriftlig. I dokumentationen ska det även framgå vilka personer som ska genomgå medicinska kontroller, vilka som deltog i riskbedömningen samt datum och underskrift av den som är ansvarig för riskbedömningen.

Arbetsgivare som inte kan uppvisa sådan dokumentation riskerar sanktionsavgift mellan 15 000 – 150 000 kronor vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Kunskaper

Den som leder eller utför arbete som medför hantering av kvartshaltigt material ska ha kunskaper om dess risk samt hur man förebygger risken.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Om riskerna är sådana att särskilda åtgärder behövs, t.ex. vattenbegjutning, personlig skyddsutrustning, ska det finnas skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner tillgängliga på arbetsstället.

Kontroll av skyddsanordningar - sanktionsavgifter

Arbetsgivaren ska skriftligen kunna uppvisa att man, minst var 6:e månad, kontrollerar funktion och prestanda hos de anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartsdamm, t.ex. hyttens ventilation och filter, maskiners dammsugarfunktioner, begjutningsfunktioner.

Arbetsgivare som inte kan uppvisa sådan dokumentation riskerar sanktionsavgift mellan 15 000 – 150 000 kronor vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Statistik och erfarenheter

I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2019:3: Arbetsrelaterad dödlighet – del 1 framgår att ca 125 dödsfall per år (år 2016) beror på kvartsexponering. Siffran gäller personer som är 15 år eller äldre och majoriteten av dödsfallen inträffar efter 65 års ålder (107 st), vilket kan härledas till att sjukdomar orsakade av kvarts tar lång tid att utveckla samt att historiskt sett har exponeringsnivåerna legat mycket högre än idag.

I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2019:4: Arbetsrelaterad dödlighet – delrapport 2 framgår att det från 1970-talet till 1990-talet skett kraftiga minskningar av kvartsnivåer på arbetsplatserna. Om det skett någon minskning efter 1990-talet är mer osäkert. Utifrån beräkningar med utgångspunkt i dagens exponeringshalter skulle det innebära att dödsfall p.g.a. kvartsexponering i framtiden kommer ligga runt 40 dödsfall per år.

I ett försöka att finna relevant mätdataför våra branscher återfinns följande:
I en rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin, rapport 2017:02: Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm – en orienterande kartläggning 2016-2017, finns en exponeringsmätning som kan vara relevant. Dock är denna mätning genomförd inomhus i ett ventilerat källarutrymme på 60 m2.

Datum Arbetsuppgift Mättid (min) Respirabelt kvarts (mg/m3)
2016-12-08

Stationär ca 1 m
bakomvatten-
begjuten sågning
med vinkelkap i
betong och sten

416 min 0,156 mg/m3

Från 1984 återfinns en rapport genomförd i ett projekt mellan yrkesmedicin och skyddsingenjörerna: Damm och kvarts vid sandupptagning. Mätningar har genomförts vid sandupptagning med olika utrustningar; bakmonterad sopvals, bakmonterad sandupptagare, frontmonterad sopvals, frontmonterad pensel, dragen sandupptagare samt handsopning. Ingen av maskinerna har filter i hyttens ventilation. Trots förvattning ligger samtliga mätvärden över/mycket över hygieniska gränsvärdet (mellan 0,14 – 16,5 mg/m3). Bäst mätresultat återfinns för dragen sandupptagare och sämst mätvärden har handsopning och bakmonterad sandupptagare.