Olycksfall

Även om vi gör allt för att förebygga olyckor så inträffar dem ibland ändå. Här följer en kort sammanställning av vilka åtgärder som ska vidtas vid en allvarligare arbetsplatsolycka utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Har en arbetsplatsolycka lett till dödsfall eller allvarligare personskada ska arbetsgivaren anmäla detta till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3a§. Anmälan ska ske utan dröjsmål, helst inom 48 timmar. Denna regel gäller även för allvarliga tillbud.

Exempel på skador som anses allvarliga:

 • Skador som resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
 • Skador på inre organ.
 • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 procent av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.
 • I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla skador orsakade av arbetet till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken 42 kap 10§. Anmälan ska om möjligt ske i samråd med skyddsombud och den drabbade, de ska även ha en kopia av anmälan.

Färdolycksfall

Olycksfall som sker under normala resan mellan arbetsplats och hem omfattas också av arbetsskadeförsäkringen och ska anmälas till Försäkringskassan. Resan kan omfatta normalt förekommande ärenden på väg till eller från arbetet, till exempel att åka förbi skolan för att hämta barnen. Resan anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden.

Anmälan till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan kan ske via webben på www.anmalarbetsskada.se

Kollaktivavtalade försäkringar

I de försäkringar som alla arbetsgivare med kollektivavtal ska teckna ingår några som kan bli aktuella vid en olycka.

TFA – Trygghetsförsäkring för arbetsskada
Samtliga anställda omfattas från och med första anställningsdagen av försäkringen, oberoende av arbetstidens omfattning.

För att får ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller att skadan ska ha orsakats av något av följande:

 • olycksfall på arbetet
 • färdolycksfall
 • arbetssjukdom
 • smittsam sjukdom

Arbetstagaren anmäler själv arbetsskadan och söker ersättning hos AFA Försäkring, men som arbetsgivare bör ni informera om att möjligheten till ersättning finns.

Är olyckan så pass allvarlig att den leder till dödsfall kan anhöriga ansöka om ersättning både från TFA och från försäkringen TGL (Tjänstegruppliv). Du som arbetsgivare ska anmäla till försäkringsbolaget att den anställde avlidit och informera de anhöriga om att de kan ansöka om ersättning.

Mer information finns på www.afaforsakring.se och via Svenskt Näringslivs försäkringsrådgivare Avtalat, avtalat.se.

Brottsutredning

Enligt arbetsmiljölagens 8 kap följer att en arbetsgivare kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot arbetsmiljölagen. Vidare kan ansvar för arbetsmiljöbrott även aktualiseras enligt brottsbalken (BrB) i fall då det rör sig vållande till annans död enligt (BrB 3 kap 7 §), vållande till kroppsskada enligt (BrB 3 kap 8 §) eller framkallande av fara för annan enligt (BrB 3 kap 9 §).

Personer med ansvar för arbetsmiljön (exempelvis vd, ställföreträdare, produktionschefer med flera) har således under vissa omständigheter ett personligt straffansvar.

Om det inträffar en allvarlig olycka så kommer Arbetsmiljöverket och Polisen att inled en förundersökning för att utreda om olyckan har förorsakats av brott mot arbetsmiljölagen och eventuellt mot brottsbalken. Arbetsgivaren kan därför förvänta sig ett besök, inte bara från Arbetsmiljöverket, utan även av utredare från Polisen. Arbetsgivaren bör så långt som möjligt underlätta denna utredning för att så fort som möjligt avsluta utredningen.

Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare kan hjälpa er med det som rör företaget och arbetsplatsen, exempelvis kring er olycksfallsutredning och ert förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Vid allvarlig olycka har du som medlem även möjlighet till 5 timmars experthjälp av en advokat inom arbetsmiljörätt. 

Arbetsplatsen och arbetstagarna

Alla arbetsplatser ska ha en beredskap och rutiner för första hjälpen och krissituationer, dessa ska också vara kända hos arbetstagarna.

Alla anställda ska veta:

 • var utrustning för första hjälpen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • vilka telefonnummer som ska ringas för att anlita utryckningsfordon
 • vilken adress arbetsplatsen har och eventuell färdbeskrivning

Efter en allvarlig händelse som exempelvis en svårare olycka eller dödsfall är det också bra att samla personalen och informera om vad som hänt. Man kan berätta hur olyckan gått till, vilka som har blivit skadade och hur de mår. Detta för att slippa spekulationer och ryktesspridning och för att ge arbetstagarna möjlighet att tala om det som hänt. Det är viktigt att behovet av krisstöd fångas upp och hanteras exempelvis via företagshälsovård, intern expertis, POSOM-grupp eller sjukvårdpersonal.

Det är en fördel om man på företaget även tränar på, och testar, sin krishanteringsberedskap. Detta kan exempelvis göras genom fiktiva scenarios.

Ideellt arbete

Hos en del av våra medlemsföretag förekommer ibland ideellt arbete, exemplvis på golfklubbar. Dessa räknas normalt sett inte som arbetstagare vilket innebär att reglerna kring anmälan av olyckor och tillbud samt ovan nämnda försäkringar inte gäller för dem. 
Det är då viktigt att man ordnar försäkring för ideellt arbetande genom en annan försäkringsgivare.