Trygghet för tillväxt

Foto: Oskar Omne

När växter tillåts ta plats i arbetsmiljön så mår både människor och affärer bättre. Målet för Hässelby Blommor är dessutom att ständigt ligga steget före lagstiftaren i det egna arbetsmiljöarbetet.

Hässelby Blommor har 105 år på nacken och växtkraften tycks starkare än någonsin. På fem år och med fjärde generationen vid rodret har de fördubblat sin storlek. Vad som ursprungligen var en handelsträdgård är i dag en verksamhet som framför allt är specialiserad på växtinredning för arbetsplatser och kommersiella lokaler.

– Det finns en ökad insikt om att vi måste ha naturen där vi är för att fungera som människor. Växterna är betydelsefulla för att minska stressen på en arbetsplats, men också för att ge kraft och stimulera kreativiteten, säger Helén Magnusson, produktionschef och delägare i Hässelby Blommor.

Med en affärsidé som ytterst handlar om arbetsmiljö, har företaget varit tidigt ute när det gäller att säkra den egna arbetsplatsen. Helst vill de förekomma krav som kan ställas på arbetsgivaren.

– Vår utgångspunkt är att ha en trygg och säker arbetsplats så att alla kan jobba långsiktigt med det som de brinner för. Vi vill visa våra medarbetare att vi bryr oss om dem på alla sätt, säger Åsa Hargeson Utas, personalchef och tredje generationen i Hässelby Blommor.

Hennes son Erik Utas tog över VD-rollen för fem år sedan.
När Åsa Hargeson Utas och Helén Magnusson börjar rada upp vilka åtgärder de vidtar, märks det snart att kreativiteten inte är någon bristvara. Det verkar onekligen som att närheten till växter har precis den effekt som de beskriver. Som lagen kräver av ett företag i denna storlek finns en skyddskommitté som följer upp riskbedömningar och handlingsplaner. Skyddskommittén sammanträder varje kvartal. En stor skaderisk finns förknippad med i- och urlastningar från lastbilarna. I synnerhet måste all ny personal få en genomgång och lära sig metodiken.

På den 2 500 kvadratmeter stora anläggningen får heller ingenting stå i vägen för passager, därför har de infört fria gångar i alla lagerutrymmen där truckar körs.
En timanställd brandman hjälper till att identifiera risker, ser över brandskyddet och håller brandövningar. Förutom att arbetsledarna säkerställer att medarbetarna kommer ut ur lokalen, måste det alltid finnas någon ansvarig för att kunder på besök, extrapersonal och städare lotsas ut ur byggnaden i händelse av brand.

En ergonom har följt medarbetarna i flera dagar och återkommit med förslag på åtgärder. Ett riskmoment är exempelvis när medarbetare gör tunga lyft i stressiga situationer. Det kan snabbt ge arbetsskador och förebyggs genom att göra medarbetarna medvetna om risksituationerna.
– Ergonomidagarna gav ett lyft till hela personalen, de kommer vi att fortsätta med, säger Helén Magnusson.

Företaget har även konsulterat en arbetsmiljöingenjör för att se över rutiner kring hantering av de produktionsmaterial som innehåller kiseldioxid som kan ge upphov till hälsofarligt kvartsdamm. De har även tagit hjälp av Gröna arbetsgivare för kostnadsfri rådgivning.

Pimpsten är ett planteringssubstrat som enligt Åsa Hargeson Utas och Helén Magnusson är idealiskt för växtodling efter­som det håller fukten längre och saknar de nackdelar som jord kan föra med sig i form av svamp, allergier och flugor. Men i sin torra form medför hanteringen av pimpsten hälsorisker eftersom materialet då tenderar att damma. För att minska dammet krävs förebyggande skyddsåtgärder i produktionslokalen som att fukta materialet innan hantering, att hålla högre fuktighet i lokalen, att regelbundet spola rent arbetsområden alternativt att dammsuga med godkända maskiner.

Om dammet trots allt inte kan undvikas kräver vissa arbetsmoment skyddsutrustning i form av godkänt andningsskydd. Produktionspersonalen är den arbetsgrupp som har högst exponering och numera genomgår de därför regelbundna medicinska kontroller för att få tjänstbarhetsintyg.

Hässelby Blommor är också aktiva användare av medarbetarundersökningar. Med hjälp av det app-baserade verktyget Andfrankly skapas digitala medarbetar­enkäter för att ställa frågor kring arbets­miljö, som sedan följs upp över tid. Frågorna – som får besvaras anonymt och ställs flera gånger per kvartal – berör olika teman som exempel­vis stress, samarbete, välmående och fysisk arbetsmiljö.

– Frågorna ställs till olika grupper av medarbetare i form av frågepaket en till två gånger i månaden. Svaren hjälper oss att "ta tempen" på organisationen och skapa engagemang. Vi kan exempelvis avläsa stressnivån när trycket är som störst, så att vi kan vara lyhörda för vad personalen behöver, säger Åsa Hargeson Utas.

För serviceorganisationen, den personal som mest är ute hos kunderna, har de infört vad de kallar för individuella mikrosamtal. det innebär ett kort samtal om cirka 15 minuter en till två gånger i månaden, med arbetsledaren. Mikrosamtalen syftar till att kontinuerligt stämma av hur allting fungerar. De flesta av Hässelby Blommors medarbetare kommer till jobbet klockan 6:30 för att snart därefter ge sig iväg och tillbringa resten av arbetsdagen på fältet.

– Mikrosamtalen är ett bra sätt att hålla kontakten med alla och snabbt fånga upp frågeställningar. Ibland har de kanske lite att säga och ibland mer, men mikrosamtalen hålls löpande oavsett. Vi tycker att de är bra för att alla ska känna sig sedda och komma till tals. Då är steget heller inte långt till att ta upp frågor som medarbetarna annars kanske skulle dra sig för att kontakta chefen om, säger Åsa Hargeson Utas.

För närvarande rekryterar Hässelby Blommor fler medarbetare. Intresset för gröna miljöer på arbetsplatser är stort. Om krukväxter förr tilläts komma in sist i inredningen som dekoration, är tankesättet numera ett annat:

– Allt fler arbetsplatser ser växter som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Det får medarbetarna att trivas och det mår affärerna bra av. Vi har själva inrett här med växtväggar, paneler med lav, växttavlor, träd och krukor, till exempel. Det är är dekorativt och ljuddämpande.
– Vi försöker leva som vi lär, säger Helén Magnusson.