Trycksatta anordningar – vad gäller?

Sedan 2017 är Arbetsmiljöverkets regler kring trycksatta anordningar omarbetade. En ny uppdelning och skillnad i kravnivå har gjorts mellan mindre och större trycksatta anordningar. Här följer en sammanfattning av kraven.

GÄLLER FÖR ALLA TRYCKSATTA ANORNDINGAR

Innan riskbedömningen ska arbetsgivaren undersöka om anordningen är lämplig för den tänkta användningen. Är anordningen tillverkade för tänkt tryck, temperatur och innehåll. Tänk på anordningar som placeras utomhus, de måste tåla den kyla som kan tänkas uppkomma.
All användning av trycksatta anordningar, oavsett storlek, ska beaktas i er riskbedömning. Bedömningen ska bygga på erfarenheter av användningen av anordningarna, dess återstående livslängd, utförda reparationer och ändringar samt att anordningar placeras på ett säkert ställe och så väsentliga delar är lättåtkomlig.
Samtliga trycksatta anordningar ska undersökas regelbundet genom fortlöpande tillsyn. Syftet är att tillse att anordningen fungerar tillfredställande, inte utsatts för skadlig påverkan samt att alla märkningar finns kvar.

GÄLLER FÖR TRYCKSATTA ANORNDINGAR I KLASS A OCH B

För de anordningar som faller in under klassningen, A och B, gäller ytterligare krav. Tabellen nedan redogör för de vanligaste anordningarna inom de gröna näringarna.

Typ av
tryckkärl
Klass Tryck
(Bar)
Volym
(l)
Barliter Effekt
kW
Tepmp
(°C)
Hetvatten- &
ångpannor
A       > 5 kW >110
Fastbränslepanna  B       >100 kW 65 - 110
Vattenvärmare  A   > 2000     65 - 110
Vattenvärmare B   500 - 2000     65 - 110
Kokgryta autoklav A 0,5 - 32 > 2 > 200   > 110
Kokgryta autoklav A > 32 > 2 > 64   > 110
Kokgryta autoklav B 0,5 - 32 > 2 < 200   > 110
Vakuumtankvagn A > 0,5   > 1000    
Hydrofor A   > 1000 > 1000    
Expansionskärl A     > 1000    
Tryckluftkompressor A     > 1000    
Gasolbehållare A > 0,5 > 1 > 200    
Gasolbehållare A > 0,5 > 1 50 - 200    
Bränsletank
(Cistern)
*1   > 1000      

*1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) reglerar cisterner med brandfarlig vätska (flampunkt under 100 °C), likt bränsletankar. Kravet på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll gäller då cisterner som är större än 1 m³.

Tabell 1. Vanliga trycksatta anordningar inom gröna näringarna

För dessa anordningar gäller att arbetsgivaren ska utse en fysisk person som ser till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras. Det är även bra att ge den personen till uppgift att se till att det finns skriftliga instruktioner för bl.a. rengöring, underhåll och kontroller (=besiktningar) av anordningen.

Dessa anordningar ska föras upp i en förteckning.

Anordningen ska övervakas. Riskbedömning ska visa om det ska ske genom ständig övervakning eller om det räcker med övervakning vid jämna intervall. Om det finns ett säkerhetsrelaterat larm på anordningen ska det vid riskbedömningen för periodisk övervakning bestämmas: 1. Hur man nås av larm; 2. Hur snabbt man ska ta sig till anordningen; 3.Vad man ska göra vid larm.

Dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn ska finnas. OBS! sanktionsavgiftsbelagt krav.

Journal över återstående livslängd ska föras.

Åtgärder efter skada på den trycksatta anordningen ska dokumenteras i en avvikelserapport.

Väsentliga reparationer och ändringar samt sammanfogningar till annan trycksatt anordning ska dokumenteras.

En trycksatt anordning är enbart tillåten att användas under den tidsperiod som den har godkänts från ett kontrollorgan. OBS! sanktionsavgiftsbelagt krav.
Kontrollen kan avse; en första kontroll, återkommande kontroll (driftsprov), in- och utvändig undersökning samt revisionskontroll.

Skylt ska finnas väl synlig på anordningen med information om anordningens identitet samt under vilken tidsperiod anordningen är godkänd.

YTTERLIGARE KRAV FÖR DRIFT AV PANNOR I KLASS A OCH B

Pannan får enbart vara i drift under den tidsperiod och med den övervakning som har bedömts som lämplig av kontrollorganet. OBS! sanktionsavgiftsbelagt krav.

En panna ska ständigt övervakas när den startas. OBS! sanktionsavgiftsbelagt krav.

Minst en av de som deltar i att övervaka pannan ska vara certifierad pannoperatör. (OBS! dessa regler ses just nu över och kommer inte träda ikraft som planerat 2022)

Dokumentation ska finnas kring vem som utsetts till att övervaka pannan samt att denne har rätt kompetens enligt punkten ovan. Denna dokumentation ska årligen skickas till certifieringsorganet.

Kontrollorganet avgör om pannan kan tillåtas ha periodisk övervakning samt inställelsetiden vid larm som då ska gälla.

Dokumenterade rutiner ska finnas för kontroll och övervakning av pannor.

Läs mer:
Arbetsmiljöverkets temasida
Föreskrifterna om Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3
Lista över ackrediterade kontrollorgan