Anställd eller egenföretagare

Kan en domstol avgöra om en person som utfört arbete för mitt företag varit anställd, trots att vi var överens om att hen utförde arbetet som egenföretagare?

Arbetsdomstolen har prövat frågeställningen i många avgöranden. I en tvist gällde det om en chaufför varit arbetstagare hos ett åkeri eller om han utfört arbetet som egenföretagare, och om åkeriet brutit mot transportavtalet genom att inte tillämpa avtalet på det arbete som chauffören utfört. Åkeriet var genom ett s.k. hängavtal med Svenska Transportarbetareförbundet skyldigt att följa transportavtalet på bl.a. förare av lastbil.

Chauffören utförde körningar med lastbilar som tillhörde åkeriet. Mellan åkeriet och ett annat bolag, servicebolaget, fanns ett avtal som kallades serviceavtal. Enligt serviceavtalet skulle servicebolaget utföra chaufförstjänster åt åkeriet. Chauffören undertecknade efter att han påbörjat sitt chaufförsuppdrag ett skriftligt "avtal om tjänster" med servicebolaget, som han sedan fakturerade för utfört arbete. Både åkeriet och servicebolaget ägdes indirekt av två personer som också var företrädare för bolagen.

Arbetsdomstolen gjorde efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter bedömningen att chauffören skulle anses ha varit anställd av åkeriet. Domstolen underströk att det inte är av avgörande betydelse hur parterna har betecknat avtalet, utan hur avtalsförhållandet i olika hänseenden varit utformat. Viktigt för bedömningen var att chauffören enbart ställt sin arbetskraft till förfogande och att han gjort det för åkeriets räkning på ett sätt som är vanligt i ett anställningsförhållande av aktuellt slag.

Servicebolaget ansågs ha haft till enda uppgift att förmedla ersättningen från åkeriet till chauffören. Ett sådant agerande från åkeriets sida kunde enligt Arbetsdomstolens mening inte ha någon annan förklaring än att bolaget inte ville att han skulle vara anställd hos åkeriet, med de kollektivavtalsvillkor som åkeriet gentemot Svenska Transportarbetareförbundet åtagit sig att tillämpa. Åkeriet ansågs alltså ha agerat i syfte att undgå tillämpning av transportavtalet.

Arbetsdomstolen dömde åkeriet att betala skadestånd för kollektivavtalsbrott med 100 000 kr.