Har jag som arbetsgivare skyldighet att bevilja permission?

Gröna arbetsgivares kollektivavtal har lite olika skrivningar vad gäller permission men permission innebär alltid en kortare ledighet med bibehållen lön. Permission kan beviljas för hel eller del av dag.

Permission är ingen rättighet i lag utan regleras i det aktuella kollektivavtalet. Det kan också finnas en policy på arbetsplatsen eller enskilda avtal. I kollektivavtal för arbetare är definitionen av vilka situationer som omfattas av permission ofta detaljerade medan det i tjänstemannaavtalen generellt sett är mer upp till varje arbetsgivare att i en policy definiera vad som gäller angående permission för just den arbetsplatsen. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren har en mer generös tolkning av när permission beviljas än vad kollektivavtalet säger, men tänk på att andra medarbetare vill bli hanterade på samma sätt i likvärdiga situationer.

I Gröna arbetsgivares kollektivavtal är reglerna som lite olika. Var noga med att kontrollera vilka regler som finns för ledigheten i just ditt fall. Exempel på tillfällen där permission är aktuellt kan vara:

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Nära anhörigs bortgång
  • Begravning av nära anhörig
  • Akut sjukdom eller olycksfall hos nära anhörig