Har vikarien företrädesrätt till ledig tjänst?

Vi har en tjänsteman som är anställd som vikare under två på ekonomiavdelningen. Personen har arbetat i 13 månader och det har nu uppstått en ledig tillsvidaretjänst på samma avdelning. Har vikarien företrädesrätt till denna tjänst eller kan vi anställa någon annan?

Huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) är att en arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller som av samma anledning inte har fått en tidsbegränsad anställning förnyad, har en företrädesrätt till återanställning inom nio månader efter det att den tidigare anställningen upphörde. En förutsättning är dock att den anställde, då anställningen upphörde, har haft mer än sammanlagt tolv månaders anställningstid hos arbetsgivaren under den senaste treårsperioden.

Vid tidsbegränsade anställningar börjar företrädesrätten gälla från den tidpunkt då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § LAS, dvs minst en månad före anställningen upphör. För en tidsbegränsad arbetstagare gäller företrädesrätten alltså som regel minst 10 månader. Om besked enligt 15 § LAS lämnas tidigare än vad bestämmelsen föreskriver, förlängs företrädesrätten i motsvarande mån. Detta betyder att företrädesrätten kan inträda redan under det att arbetstagaren fortfarande är anställd.

I detta fall har den anställde drygt ett år kvar på sitt vikariat. Under förutsättning att ni inte har lämnat något besked enligt 15 § LAS ännu, så innebär det alltså att vikarien inte har någon företrädesrätt även om det redan nu är känt att vikariatet så småningom kommer att upphöra på grund av arbetsbrist när den ordinarie medarbetaren kommer tillbaka. Det står därför företaget fritt att i dagsläget anställa någon annan.