Vilka regler gäller för uppsägning under semestern?

En fast anställd har under sin semester sagt upp sig. När börjar hans uppsägningstid löpa eftersom den endast är på en månad och han vill fortsätta ha sin semester uppsägningstiden ut? Jag vill helst att han avbryter semestern och kommer in för att avsluta sina arbetsuppgifter alternativt att uppsägningstiden börjar from dagen han är tillbaka i arbete. Vad gäller?

Ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning är ömsesidigt uppsägningsbar. Formerna för uppsägning samt uppsägningstiden och förläggning av den regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen, aktuellt kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet. I 10 § LAS framgår att uppsägningstiden börjar löpa när arbetsgivaren säger upp en arbetstagare.

Regeln är tvingande till arbetstagarens fördel. Motsvarande regler finns inte för när arbetstagaren säger upp sig själv, utan enligt allmänna rättsregler får uppsägningstiden anses börja löpa så snart arbetsgivaren mottagit uppsägningen från arbetstagaren. Vi rekommenderar därför att arbetsgivaren alltid ser till att uppsägning från arbetstagaren sker skriftligt där det framgår tydligt vilket datum som uppsägningen sker för att undvika oklarheter av vilken tidpunkt som uppsägningstiden börjar löpa. Frågan om sammanfallande semesterledighet och uppsägningstid, regleras i semesterlagen. Där framgår att en arbetstagare som själv säger upp sig under en påbörjad semesterledighet kan, om överenskommet med arbetsgivaren, avbryta sin semesterledighet för att i stället återgå i arbete och därigenom uppbära uppsägningslön under uppsägningstiden.

Varken arbetstagaren eller arbetsgivaren kan dock kräva att påbörjad semesterledighet ska avbrytas men det ligger i sakens natur att ni diskuterar och överenskommer om vilken tid som krävs för att arbetstagaren skall kunna överlämna och avsluta sina arbetsuppgifter samt återlämna eventuella arbetsverktyg.