Vem ska ingå i lönepotten?

Frågan kan faktiskt avse både tjänstemän och arbetare men eftersom de flesta av våra arbetaravtal i första hand har tarifflöner med krontalshöjningar så kommer vi här endast att behandla hanteringen av tjänstemannapotter. Det måste understrykas att resonemanget endast avser tjänstemän och inte går att överföra på arbetaravtalens "Alternativ lönemodell".

Frågan kan dessutom ställas i flera olika avseenden men här avser vi endast hur medarbetarnas fackliga tillhörighet (eller avsaknad av sådan) styr vilket pottunderlag deras lönesumma skall ingå i.

Frågan benas ut på följande sätt:

1. Om tjänstemannen är medlem i något av de fackförbund som företaget har kollektivavtal med (ett så kallat avtalsbärande fack) skall tjänstemannens lönesumma ovillkorligen ingå i respektive avtalsbärande fackförbunds pottunderlag. Detta gäller oavsett vilken typ av tjänst arbetstagaren har förutsatt att de rör sig om en tjänstemannatjänst
2. Om tjänstemannen helt saknar fackligtillhörighet eller är medlem i ett icke avtalsbärande fackförbund skall dessa tjänstemäns lönesummor utgöra underlag för en egen pott, skild från de potter som framtas för tjänstemän som är medlemmar i de avtalsbärande facken.

Slutsatser/konsekvenser

Således skall det upprättas en pott för respektive avtalsbärande fack på företaget och dessutom ytterligare en pott för de tjänstemän som saknar fackligt medlemskap eller valt att vara med i ett icke avtalsbärande fackförbund
Notera också att det faktum att en tjänsteman som är medlem i ett avtalsbärande fack, ovillkorligen skall ingå i det fackförbundets lönepott, kan medföra att pottillhörigheten uppfattas som ologiskt i förhållande till den tjänst som tjänstemannen uppbär.