Ledighet på grund av föräldraskap

Av föräldraförsäkringen följer att föräldrar har rätt att ta ut 480 föräldradagar tillsammans. Vid flerbarnsfödsel tillkommer ytterligare dagar.

I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst som den anställde har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Ensamstående har rätt till alla 480 dagar själv. Föräldrar med gemensam vårdnad har rätt till hälften var av dessa dagar. Man kan avstå dagar till varandra, men 90 av dagarna är reserverade för var och en av föräldrarna och kan inte avstås till den andre föräldern.

Om barnet är fött innan den 1 januari 2016 är det 60 reserverade dagar per förälder som inte kan avstås till den andre föräldern.
Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut för bl a vård av barn. Tillfällig föräldrapenning kan även utges till en nybliven pappa eller den andra föräldern under tio dagar i samband med barnets födelse.

Anställdas rätt till ledighet

Både pappor och mammor har i flera olika fall laglig rätt att vara lediga från arbetet för att vårda barn. Reglerna om ledighet för vård av barn finns i föräldraledighetslagen. De regler som gäller beträffande rätt till ledighet är i huvudsak följande:

  • Mammaledighet
  • Hel ledighet
  • Delledighet
  • Ledighet för tillfällig vård av sjukt barn
  • Ledighet för andra ändamål
  • Anmälan om föräldraledighet
  • Antal ledighetsperioder