Återgång i arbete

En anställd får avbryta sin ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren ska dock få besked snarast möjligt om den anställdes önskemål att börja jobba igen.

Om föräldraledighet varit avsedd att pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot en underrättelse.

Förbud mot missgynnande behandling

Gravida respektive föräldralediga arbetssökande och anställda ska behandlas så lika som möjligt och inte i något fall utsättas för missgynnande behandling.

Anställd kan ogiltigförklara

Om en anställd sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledigheten ska uppsägningen eller avskedet ogiltigförklaras, om den anställde begär det.

Uppsägningstid för föräldralediga

I lagen om anställningsskydd finns en skyddsregel för föräldralediga som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Skyddsregeln gäller för den som är helt föräldraledig och sägs upp från sin anställning på grund av arbetsbrist. I en sådan situation börjar uppsägningstiden löpa först när den anställde helt eller delvis återupptar arbetet eller när hen skulle ha återupptagit arbetet enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Informationsskyldighet till föräldralediga

Arbetsgivaren ska informera anställda med tidsbegränsade anställningar om de tillsvidareanställningar och provanställningar som är lediga. Det räcker i allmänhet med att arbetsgivaren lämnar informationen genom att den finns tillgänglig för alla på arbetsplatsen.