Kollektivavtalade förmåner

Försäkring om föräldrapenningstillägg är en försäkring för arbetare enligt avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Ersättningen är lite förenklat 10 % på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp och 90 % på lönedelar därutöver. Ersättningen är proportionell i förhållande till uttag av föräldrapenning enligt lag.

Det är den anställde som ska ansöka om föräldrapenningstillägg till AFA Försäkring. Även arbetsgivaren kan anmäla men har ingen skyldighet att göra så. När det gäller kvalifikationskrav, rätt till ersättning och utbetalningstid mm. hänvisas till Fora.

Försäkringen gäller från 1 januari 2014 och finansieras via premieinbetalningar av arbetsgivarna. Försäkringen administreras av Fora och försäkras i AFA Försäkring.

Tjänstemän

För tjänstemän finns ingen motsvarande försäkring som för arbetare. Av tjänstemannaavtalen följer dock att arbetsgivaren är skylig att utge föräldralön. Den närmare regleringen framgår av det aktuella tjänstmannaavtalet.