Regler vid föräldraledighet

Följande olika regler gäller vid föräldraledighet enligt föräldralagen. Den anställde har både rätt till helledighet och delledighet.

Mammaledighet

En kvinnlig anställd har rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse. Ledigheten gäller under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor därefter. Kvinnan måste vara ledig minst två veckor före eller efter förlossningen. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte. Barnets mor har även rätt till ledighet från arbetet för att amma barnet.

Hel föräldraledighet

En anställd har rätt till hel ledighet från sin anställning till dess barnet fyller ett och ett halvt år och detta oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte. Föräldern har därutöver rätt att vara ledig under den tid hel föräldrapenning utgår.

Den anställde ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Hel ledighet ska, om det kan göras utan olägenhet för den anställde, förläggas av hen så att arbetsgivarens verksamhet kan fortsätta utan påtaglig störning. I normalfallet innebär detta dock att den anställde får ta ut hel föräldraledighet den eller de dagar som hen begär.

Delledighet

En anställd har också rätt till förkortning av sin normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel så länge hen får föräldrapenning i motsvarande omfattning.

En anställd som inte tar ut någon föräldrapenning har enbart rätt till förkortning med upp till en fjärdedel av normal arbetstid, d v s i normalfallet gå ner till 75 % sysselsättningsgrad. Denna rätt gäller tills barnet fyller åtta år, eller som ännu inte avslutat sitt första skolår. 

Vid delledighet kan ledigheten spridas såväl över arbetsveckans samtliga dagar som förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Det är arbetsgivaren som normalt förlägger arbetstiden men i lagen har denna rätt kraftigt begränsats. Arbetsgivaren och den anställde ska i första hand försöka komma överens om hur ledigheten ska förläggas vid förkortad arbetstid. Om parterna inte kan komma överens ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med den anställdes önskemål, under förutsättning att en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Vad som utgör "påtaglig störning" är beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. En av de faktorer som spelar in är arbetsplatsens storlek. Vid en tvist mellan arbetsgivaren och den anställde om ledighetens förläggning gäller arbetsgivarens beslut fram till dess att frågan avgjorts i domstol. I en sådan tvist ankommer det på arbetsgivaren att visa att det skulle ha medfört en påtaglig störning i verksamheten att förlägga ledigheten i enlighet med den anställdes önskemål.
Har beslut i en sådan fråga som avses ovan träffats på annat sätt än enligt den anställdes önskemål, skall arbetsgivaren underrätta hen och hens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.

Ledighet för tillfällig vård av sjukt barn

En anställd har rätt att vara ledig för att tillfälligt vårda sitt sjuka barn. Inte bara barnets förälder har denna rätt utan även annan person, t ex barnets mormor eller morfar, kan ha rätt att vara ledig för att tillfälligt ta hand om ett sjukt barn.

Ledighet för andra ändamål

Avgörande för en förälders rätt till ledighet är att föräldern faktiskt vårdar barnet genom att ta hand om det under den aktuella perioden. I normalfallet räcker det med att den ena föräldern tar ledigt från sitt arbete.
En anställd som använder ledigheten för annat ändamål, t ex för att ägna sig åt förvärvsarbete, bryter mot lagen. Om den anställde handlar på det sättet, förfaller rätten till ledighet och arbetsgivaren kan kräva att hen återgår i arbete. I allvarliga fall kan fråga uppkomma om uppsägning eller möjligtvis, i mycket grava fall, avsked.

Anmälan om föräldraledighet

En anställd som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska, med undantag för rätten till ledighet med tillfällig föräldrapenning, anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Om det inte går ska den anställde anmäla så snart som möjligt. Den anställde ska i samband med sin anmälan ange hur lång tid ledigheten planeras att pågå.

Antal ledighetsperioder

Föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. När man bedömer vad som avses med en period utgår man från den anställdes anmälan. Om den anställde förlänger en tidigare påbörjad ledighet anses det som hen har påbörjat en ny period. En anställd kan inte under en och samma period ta ut olika former av ledighet, utan arbetsgivarens samtycke. Om man inte kommit överens om något annat räknas det som två perioder. En period anses dock inte förbrukad om den anställde gör avbrott i ledigheten på grund av sjukdom, semester eller därför att arbetsgivaren ber arbetstagaren att tillfälligt återuppta arbetet.