Vad säger kollektivavtalet?

Alternativmodellen finns i de avtal som Gröna arbetsgivare slutit med Kommunal och är en form av individuell lönesättning.

Enligt kollektivavtalet måste en lokal överenskommelse skapas med den fackliga motparten innan modellen kan införas på företaget. Genom lokal skriftlig överenskommelse med Kommunal kan arbetsgivaren teckna överenskommelse* om lokal lönebildning istället för att använda avtalets minimilönetabell och övergångsbestämmelser vid lönerevision. 

Så säger kollektivavtalet

Den 1 juni* 2019 avsätts en lönepott motsvarande 2,3* procent av de fasta kontanta månadslönerna för arbetstagargruppen per den 31 maj* 2019. Lönepotten ska användas för individuella höjningar att som fördelas av de lokala parterna. Om de lokala parterna inte enas om annat skall 50 % av utrymmet utges generellt och resterande del fördelas individuellt i enlighet med de grundläggande principerna för lönesättning.
I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse, har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. De centrala parterna kan sedan, om de finner anledning, återförvisa frågan till de lokala parterna för en förnyad diskussion med avsikt att träffa en överenskommelse.
Tecknas ingen överenskommelse gäller avtalets minimilönetabell samt övergångsbestämmelser vid lönerevision.
*Överenskommelse träffas med företrädare för Kommunals lokalavdelning. Nivå och datum kan variera mellan avtalen.

Överenskommelse med facket

Detta innebär alltså att om du som företag kommer överens med lokal part om att alternativ modellen ska användas på företaget kan ni gemensamt komma överens om att 50 % av utrymmet ska fördelas generellt. Men ni kan också komma överens om att mindre ska delas ut generellt och i stället fördelas individuellt.