Viktiga regler och information inför säsongen 2021

Det är alltid mycket att tänka på för att allt ska gå så smidigt som möjligt för den utländska arbetskraften. Under corona-pandemin har inte krånglet blivit mindre, därför har vi här en sida med nyttig läsning och länkar till viktig information som du måste hålla koll på inför säsongen 2021.

Klargörande gällande säsongsdirektivet från Migrationsverket

Vårens och sommarens situation har påverkat den utländska arbetskraftens möjlighet att resa in i Sverige. I efterspelet av coronapandemins effekter har fler frågor uppstått gällande tillståndstiden för säsongsanställningar och påverkan på nästkommande säsong. För tillståndstiden för säsongsanställningar gäller följande;

Om en person har haft uppehålls- och arbetstillstånd på grund av säsongsarbete i sex månader måste det passera ytterligare sex månader innan personen kan beviljas igen. Det räknas inte på kalenderår utan sex månader under en tolvmånadersperiod.

Om en person har fått ett arbetstillstånd för 6 mån, men p g a inreseförbudet i våras bara jobbade 4 eller 5 månader den här säsongen, gäller samma regel som ovan, om inte inresedatum och tillståndstiden justerats eller återkallats i det enskilda fallet. Men tillståndstiden får inte övergå sex månader under en tolvmånadersperiod.

Migrationsverket är medvetna om coronapandemins påverkan på årets säsong, men meddelar att regelverket är oförändrat. Gröna arbetsgivare fortsätter att uppmärksamma politiker och beslutsfattare på problematiken och orimligheten i att enbart tillåta säsongsanställningar på sex månader.

OBS! I det fall dina arbetstagare får problem med att lämna Sverige före deras arbetstillstånd löper ut, pga inställda flyg eller liknande, så måste de ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Det är viktigt att de ansöker innan deras uppehållstillstånd går ut.

Läs mer

Utredningen om arbetskraftsinvandring

Regeringen beslutade i februari att tillsätta en utredning om arbetskraftsinvandring. Syftet är att göra en översyn av systemet för arbetskraftsinvandring och göra det lättare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och motverka missbruk och utnyttjande av arbetskraft. Utredaren har i uppdrag att bland annat föreslå en ny grund för uppehållstillstånd för "högkvalificerade" personer som vill arbeta eller starta företag i Sverige. Utredaren ska även kartlägga problem med organiserat missbruk och exploatering samt lägga fram förslag på åtgärder. Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 1 november 2021.

Gröna arbetsgivare har en representant i den interna referensgruppen för Svenskt Näringsliv som sitter i utredningens expertgrupp.
Läs mer

Ändrade regler om utstationering

Den 30 juli 2020 år trädde nya regler kring utstationering i kraft och är en anpassning till EU-regler.

De nya regeländringarna syftar till att utstationerade arbetstagare ska få liknande villkor som arbetstagare har i Sverige. Det innebär skärpta krav på arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige.

Ändringarna innebär bland annat att möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Till exempel ska den lön som får krävas inte längre vara begränsad till en minimilön. Dessutom föreslår regeringen en skärpning i bestämmelser om anmälningsskyldighet och kontaktperson, där arbetsgivaren blir skyldig att rapportera uppgifter om alla utstationeringar och att omgående rapportera förändringar som uppstår.
Läs mer

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen lade tidigare i sommar fram en proposition om ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Förslaget innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige och syftar till att motverka orättvisa konkurrensförhållanden. Det kommer att vara vem som arbetet utgörs för, och inte vem som betalar ut lönen, som avgör var arbetstagaren ska betala skatt.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp tillämpas internationellt och inom OECD, den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Förslaget ska inte omfatta kortare arbetstillfällen vilket räknas som högst 15 dagar i följd, och som inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår. Den så kallade 183-dagarsregeln, där arbetstagare som är uthyrda av utländska företag utan fast driftställe och vistas mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod ej beskattas i Sverige, ska inte kunna tillämpas.

Det innebär även förändrade bestämmelser om avdrag på skatt på ersättning för arbete som utförs i Sverige, vilket berör bland annat utländska utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige, samt svenska företag som betalar ersättning för arbete i Sverige till utländska företag. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Läs mer

EU-kommissionen informerar om säsongsarbete och Covid-19

Till följd av coronapandemin och problematiken med säsongsarbetares möjlighet att resa har EU-kommissionen publicerat information och gett exempel på hur reglerna för säsongsdirektiv ska appliceras. Den innehåller även information om arbetstagares rättigheter och vad som skiljer mellan rättigheterna för säsongsarbetare från EU-länder och från tredjeland. Informationen finns på engelska.
Läs mer

Kom ihåg!

När du ska rekrytera från tredje land måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det gör du genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Det här annonseringskravet är Migrationsverkets "heliga ko". Det är alltså viktigt att du som arbetsgivare inte skapar ett anställningserbjudande före de tio dagarna gått, även om annonsen fortfarande ligger på Platsbanken, för då avbryts de tio dagarna i Migrationsverkets system.
Läs mer