Att bli riven, biten och sparkad ingår väl i jobbet?

Att arbeta inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hanteringen av djuren. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador.

www.prevent.se/djursjukvard hittar du en kostnadsfri digital arbetsmiljöhandbok för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På webbsidan finns också filmer med goda exempel på hur man bör arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.