Beslut om etableringsanställningar

Regeringen och arbetsmarknadens parter har träffat en principöverenskommelse angående etableringsjobb.

Överenskommelsen innebär att staten ska medverka till att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Arbetsgivarens totala lönekostnad för dylika anställningar begränsas till 8 400 kr per månad samtidigt som individen får en statlig individersättning (som uppgår till högst 9 870 kr per månad) under högst två år.

Principöverenskommelsen innebär inte att det redan nu är möjligt för arbetsgivare att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa på etableringsjobb. Först måste Regeringskansliet utarbeta nödvändigt lagstiftning som ska godkännas av Riksdagen. Dessutom måste Regeringen anmäla detta till Europeiska kommissionen. Kommissionen ska granska så att stödet inte strider mot statsstödsreglerna.
Enligt Regeringens och parternas bedömning kommer etableringsjobben att kunna införas i Sverige först under andra halvåret 2019.

Läs mer på Regeringens webb