Revidering av Medicinska kontroller

De nya föreskrifterna är om Riktade hälsoundersökningar.

Skälet till revideringen är att föreskrifterna anses vara otydliga och svåra att tillägna sig. Andra skäl är att nya EU-direktiv har tillkommit men också att systemet med sanktionsavgifter kräver ökad tydlighet avseende de paragrafer som kopplas till sanktionsavgift.

De viktigaste ändringarna i förhållande till föreskrifterna om Medicinska kontroller är:

• Riktade hälsoundersökningar vid handintensivt arbete införs
• Riktade hälsoundersökningar med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
• Läkarundersökning vid arbete med esterplast utgår
• Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
• Definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i arbetstidslagen
• Tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
• Krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
• Beställningsprocessen för de riktade hälsoundersökningarna ska dokumenteras
• Struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
• Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

-Min bedömning är att kraven kring själva anordnandet av hälsoundersökningar höjs för exempelvis arbete med vibrationsexponering och helt nytt i förslaget är kraven på tjänstbarhetsbedömning vid klättring i t.ex. träd och silos, säger Camilla Backlund, Arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Eventuella synpunkter ska ha kommit till Arbetsmiljöverket senast den 31 maj 2018. Gröna arbetsgivare kommer att besvara remissen och vi tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer för vårt eget remissvar fram till den 3 maj.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb