Ny regel - Plan för återgång i arbete

Det gäller för anställda som är sjukskrivna och har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, hel eller deltid. Planen för återgång i arbete ska upprättas i samråd med den anställde så långt det är möjlig.

Försäkringskassan har rätt att begära in planen om det behövs för fortsatt handläggning.

Regeln gäller om det kan antas att den anställde kommer att ha fortsatt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Senast dag 30 i sjukperioden ska planen upprättas. Om det är uppenbart att personen inte kan återgå på grund av sjukdomstillståndet görs ingen plan. Om hälsoläget förbättras, upprättas då en plan.

Skyldigheten att upprätta en plan gäller även för pågående sjukfall då lagen träder i kraft 1 juli 2018.

Arbetsgivaren behöver därför upprätta en plan för den som varit sjuk i 60 dagar den 29 juni 2018 och är fortsatt sjuk. Planen för denna kategori behöver inte upprättas förrän den 30 september 2018.
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd utökas och kan sökas av arbetsgivaren hos försäkringskassan.

Gröna arbetsgivare kommer att skicka ut en mall som stöd för att upprätta planen. Mallen är framtagen av Svenskt Näringsliv i samarbete med Försäkringskassan. Den kommer att tillhandahållas innan lagen träder i kraft.

Ur socialförsäkringsbalken:

6 §/Träder i kraft I:2018-07-01/ Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har antagits att den försäkrades arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den. Lag (2017:1306)

Läs mer på Försäkringskassans webb