Problemet med personer som bosatt sig på annans mark

För att bättre kunna hantera situationer med personer som har bosatt sig på annans mark utan tillstånd beslutade Riksdagen den 16 mars 2017 om nya regler om avlägsnande.

Dessa regler trädde i kraft den 1 juli 2017. Tanken med det nya förfarandet var att förenkla processen för markägare att få tillbaka rätten till sin mark eller byggnad om personer har bosatt sig där utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de bosatta är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten har nu, cirka ett år efter ikraftträdandet, fått i uppdrag att göra en uppföljning och en utvärdering av hur de nya reglerna fungerar i praktiken. Vid behov ska myndigheten lämna förslag till ytterligare författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Eftersom äganderätten är en viktig fråga för Gröna arbetsgivare och dess medlemmar uppmanar vi de företagare som har erfarenhet av de nya avlägsnandereglerna att besvara Kronofogdemyndighetens frågeställningar. Du hittar dom i dokumentet här. Besvara frågorna i den utsträckning de är relevanta för din verksamhet och skicka in till Kronofogden senast 31 augusti.