Nya regler om arbetsanpassning

Den 1 juni trädde Arbetsmiljöverkets nya regler, AFS 2020:5, om arbetsanpassning ikraft. Föreskrifterna har ett tydligare fokus på de arbetslivs-/arbetsplatsinriktade insatserna, dvs de delar som arbetsgivaren rår över.

En avgränsning har gjorts mot rehabilitering och alla hänvisningar till specifika sjukdomar, exempelvis missbruk har tagits bort ur föreskrifterna. Det finns inte stöd i arbetsmiljölagen för Arbetsmiljöverket att reglera att arbetsgivaren ska ge särskilt stöd eller bidra till någon form av behandling, oavsett hälsoproblem. Bestämmelser kring arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering finns i 30 kap socialförsäkringsbalken.

Sammandrag av innehåll i föreskrifterna

  • Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagare behöver arbetsanpassning
  • Det ska finnas rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning
  • Om behov av arbetsanpassning finns ska den planeras, utföras och följas upp
  • Arbetsgivaren ska ge berörd arbetstagare möjlighet att delta

I samband med ikraftträdande släpper Arbetsmiljöverket även en vägledning till föreskrifterna.