Gröna arbetsgivare Svensk djursjukvårds etikråd

Foto: Fredrik Persson Operation pågår på djursjukhuset.

Etikrådet tar upp kritik som handlar om att medlemsföretag inte följer det regelverk som gäller för medlemskap i branschorganisationen.

Vi tar det vi lovar på allvar. Gröna arbetsgivare - Svensk Djursjukvårds etikråd finns till för att följa upp att våra gemensamma kvalitetslöften fungerar i verkligheten. Kunder, medarbetare och andra intressenter kan framföra kritik till etikrådet. Om etikrådet bedömer en avvikelse som allvarlig arbetar etikrådet tillsammans med kliniken fram en åtgärdsplan. Kontakta etikrådet om du anser att ett medlemsföretag har brutit mot våra medlemsregler.

Hela verksamheten

Gröna arbetsgivare - Svensk Djursjukvårds regelverk gäller för ett medlemsföretags alla verksamheter. Verksamhetsansvarig vid medlemsföretaget ska tillsammans med veterinärmedicinskt ansvarig och arbetstagarrepresentant årligen intyga att branschorganisationens stadgar och regelverk efterlevs. För att säkerställa regelverkets relevans har etikrådet en referensgrupp med externa intressegrupper. I förlängningen är ambitionen att kvalitetssigillet ska övergå i en certifiering.

Prissättning

I december 2015 genomförde Gröna arbetsgivare - Svensk Djursjukvård ett Kvalitetsforum med medlemmarna. Då presenterade etikrådet bland annat den kritik som framförts under året. Mycket av kritiken handlade om transparens när det gäller prissättning. Detta kommer därför vara en viktig fråga under Kvalitetsforumet och från nästa år kommer regelverket att kompletteras med en regel kring tydlighet och transparens i prissättning.