NYHET - ARBETSMILJÖ

Gröna perspektiv lyftes i ministersamtal om dödsolyckor

Den 4 mars var Gröna arbetsgivare tillsammans med några övriga arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenskt Näringsliv, LO och några myndigheter inbjudna till Ylva Johansson för att diskutera dödsolyckor i arbetslivet.

12 mars 2019
Ylva Johansson
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Samtliga närvarande berättade kort om situationen i respektive bransch, vad branschen gör och vad myndigheter och politiken behöver bidra med för att minska antalet olyckar i arbetslivet. Alla närvarande arbetsgivarorganisationer och fackföreningar var eniga i att Arbetsmiljöverkets inspektörer måste ha branschkunskap inom de branscher de har att inspektera och verka inom. Det räcker inte med generell kompetens inom t ex teknik eller beteendevetenskap.

Gröna arbetsgivare lyfte fram hur vi arbetar med arbetsmiljön, bl a genom våra arbetsmiljöutvecklare, genom vår arbetsmiljöhandbok, daglig telefonjour för arbetsmiljöfrågor, LAMK och arbetsmiljönätverk inom skogsbruket. Vi var tydliga med att Arbetsmiljöverkets inspektörers kompetens inom det gröna näringslivet måste höjas, i all synnerhet inom lantbruket.

Arbetsmiljöverket behöver göra en grundlig analys av dödsolyckorna över tid för att identifiera lämpliga åtgärder från myndighetshåll, det går inte att plocka utdrag ur olycksstatistiken för att komma till rätta med problemet. För att nå långsiktiga resultat behövs forskning och utbildning inom arbetsmiljöområdet för våra näringar.

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert