NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Remissvar: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid SLU (N2016/05317/SK)

Gröna arbetsgivare har tagit del av promemorian avseende omfattning och examensmål och vill framföra följande synpunkter.

6 februari 2019
Foto: Fredrik Persson

Att yrkesexamen till agronom utökas med en termins studier finner vi oproblematiskt och fördelaktigt, både för studenter och framtida arbetsgivare. Vi vill däremot reservera oss mot en tvingande förlängning av lantmästar- och trädgårdsingenjörsutbildningarna.
Kompetensförsörjningen utgör våra branschers enskilt största utmaning för tillväxt och konkurrenskraft. Inte minst måste branscherna svara mot uppsatta mål i Livsmedelsstrategin.

Vi vill reservera oss mot en tvingande förlängning av både lantmästar- och trädgårdsingenjörsutbildningen, med hänvisning till att svensk lantbruks- och trädgårdsnäring behöver utbilda fler praktiker, inte bara teoretiker. Redan efter två års utbildning är studenterna högst attraktiva på arbetsmarknaden, och bör kunna lämna SLU med en yrkesexamen redan då.

Om lantmästarutbildningen blir mer teoretisk och forskningsinriktad riskerar man istället att helt förlora de studenter som redan är verksamma i produktionen på en gård, och därmed en tradition av utbildning till lantmästare som i många fall går generationer tillbaka.

Läs hela remissvaret här

Emma Terander
Ansvarig Public Affairs