NYHET - CORONAINFORMATION

Viktig information angående korttidsarbete

Staten har nyligen gått ut med nya premisser angående korttidsarbete pga corona-utvecklingen. Här ger vi dig uppdaterad information.

17 mars 2020
Foto: Fredrik Persson

Uppdaterad 25 mars 2020

1. Korttidspermittering/korttidsarbete

Korttidspermittering/korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ner i arbetstid och att kostnaden för detta delas av staten, arbetsgivare och arbetstagaren. Staten har den 16 mars 2020 förklarat att den på grund av Coronaviruset kommer att täcka upp tre fjärdedelar av denna kostnad. Detta innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen.

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid en pandemi. Syftet är att företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Stödet kommer att finnas tillgängligt från och med den 7 april, men tillämpas retroaktivt redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

För att stödet ska kunna aktiveras krävs att det finns ett centralt kollektivavtal där parterna är överens om korttidsarbete. Gröna arbetsgivare har förhandlat fram centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete. Syftet med det centrala avtalet är att öppna upp möjligheten för företagen att sluta lokala avtal om korttidsarbete. I de lokala avtalen ska de närmare förutsättningarna för tillämpning av korttidsarbete regleras, exempelvis vilka arbetstagare som ska omfattas och nivån på arbetstidsminskningen.

Det är Tillväxtverket som beslutar om statligt stöd till korttidsarbete. Stödet kan ges under sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader.

2. Tillväxtverkets information

Följande frågor och svar finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vem kan söka ersättning för korttidsarbete?
Företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19. Ett företag kan inte enbart hänvisa till Coronaepidemin utan måste även kunna påvisa på vilket sätt utbrottet påverkar företagets verksamhet.

Vad finns det för krav kopplat till Korttidsarbete?
Företaget måste ha stöd för att införa ett system med korttidspermittering i centralt och lokalt kollektivavtal. 

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.

Företag som tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

När kan jag söka stödet?
Ansökan öppnar 7 april. Stödet tillämpas dock retroaktivt från den 16 mars och kommer att gälla under hela 2020.

Hur ansöker jag?
Ansökan öppnar 7 april, då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Vi kommer att uppdatera informationen om hur ansökan ska gå till löpande fram till dess.
Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Vi återkommer med detaljer kring hur ansökan går till.

Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Kan detta kombineras med andra typer av stöd?
Generellt påverkar stödet för korttidspermittering inte möjligheter till andra typer av stöd, då det formellt inte räknas som företagsstöd.
Observera att statligt stöd inte får lämnas för korttidsarbete som är hänförligt till en arbetstagares uppsägningstid.

3. Gröna arbetsgivares rekommendation

Ett företag som är i behov av att införa ett system med korttidspermittering/korttidsarbete bör redan nu inleda förhandlingar med de lokala fackliga organisationerna.