NYHET - CORONAINFORMATION

Att planera för en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO har den 11 mars 2020 klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som kommer att påverka stora delar vårt samhälle.

12 mars 2020
Corona
Foto: Unsplash

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. Regeringen har beslutat att sammankomster och tillställningar med fler än 500 personer inte ska vara tillåtna. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det är viktigt att alla följer myndigheternas råd och anvisningar.

Alla företag måste planera för en pandemi, det vill säga hur man ska upprätthålla produktion med mera trots stor personalfrånvaro på grund av virussjukdomen. Många förvärvsarbetande är småbarnsföräldrar vilket dessutom kan medföra att vård av sjuka förskole- och skolbarn kan ge stor frånvaro från arbetsplatsen.
Det är viktigt att arbetsgivare tar hänsyn till den oro som finns bland anställda, men samtidigt understryker betydelsen av att följa myndigheternas råd och anvisningar. Om anställda stannar hemma från arbetet på grund av oro för att smittas eller vägrar att ha kontakt med andra människor slår detta hårt på viktiga samhällsfunktioner som inte kommer att kunna bemannas fullt upp (exempelvis sjukvård, transporter och livsmedelsproduktion) samt samhällsekonomin. Dessutom kan det driva fram en onödigt djup lågkonjunktur, med omfattande arbetsbristuppsägningar som följd.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det gäller att planera för hur man hanterar ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Vidare bör alla medarbetare informeras om vad som gäller. Varje arbetsplats måste riskbedömas utifrån den verksamheten som bedrivs. Om arbetsgivaren saknar kompetens att göra en riskbedömning ska man ta hjälp av expertis utifrån, exempelvis företagshälsovården. Riskbedömning ska ske i samverkan med skyddsombudet.

Rutiner på arbetsplatsen

Arbetsgivaren bör upprätta rutiner för hur anställda ska agera för att minska potentiell smittspridning samt när man ska genomföra tjänsteresor och deltaga i externa evenemang och konferenser.

Arbetsgivarna bör uppmärksamma alla arbetstagare på Folkhälsomyndighetens fem tips på förebyggande åtgärder för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra. Av Folkhälsomyndigheten hemsida framgår följande

God handhygien är A och O. Vi vill också understryka vikten av att stanna hemma om du är sjuk för att inte riskera att utsätta andra för någon form av smitta.

 • Undvika att röra vid ansiktet.
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Exempel på ytterligare åtgärder som arbetsgivaren bör vidta är följande:

 • Uppmana anställda som hostar och känner andningsbesvär att stanna hemma och kontakta 1177 för information och eventuell vård. Medarbetaren ska inte uppsöka en akutmottagning då det finns risk att smittan sprids.
 • Öka frekvensen på den allmänna städningen och fokuseras på ytor som många personer kommer i kontakt med (handtag, ledstänger, knappar m.m.).
 • Ytdesinficering av ytor som många kommer i kontakt med.
 • Uppmana medarbetare att själva hjälpa till med rengöring vid de maskiner de jobbar. Eftersom de anställd kan sina egna maskiner så riskerar inte städpersonalen att oavsiktligt starta eller stoppa maskinrörelser.
 • Undvika att hälsa genom handskakning.
 • Utvärdera noggrant vilka externa möten som medarbetare verkligen behöver delta på.
 • Utvärdera vilka möten som företaget anordnar och som det är möjligt att anordna via telefon eller videolänk.
 • Utvärdera vilka tjänsteresor som arbetstagarna verkligen behöver resa på.

I övrigt hänvisas till tidigare information i frågan.