NYHET

Avtalsförhandlingarna skjuts fram till oktober

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

20 mars 2020
Foto: Juliana Fälldin

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

– Vi befinner oss i en av de värsta kriserna på mycket länge, och risken är överhängande att vi kommer att få leva med konsekvenserna av pandemin, Covid-19, lång tid framöver. En stor utmaning för hela samhället blir landets och företagens ekonomi samt företagens möjligheter att fortsatt kunna bedriva sina verksamheter och därmed bereda arbetstillfällen, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Hon fortsätter:
– I detta läge, som är i det närmaste i total ovisshet om framtiden, är en förlängning av gällande avtal och villkor den bästa lösningen. Parterna tar sitt ansvar, i den rådande situationen, genom att förlänga avtalen och därmed bidra till viss förutsägbarhet på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis har läget stabiliserats och vi har bättre möjlighet att förutse framtiden i oktober när förhandlingarna återupptas, säger hon

- Därutöver har parterna också tagit ansvar genom att på kort tid ta fram och teckna avtal om korttidsarbete, vilket bidrar till företagens möjlighet att överleva och att de anställda snabbt kan komma i arbete igen när pandemin är över, säger Lena-Liisa Tengblad.

Vi kommer nu att kontakta våra övriga motparter för att träffa motsvarande överenskommelser, d v s. förlänga avtalen med sju månader.