NYHET - CORONAINFORMATION

Regeringsförslag om ändringar i systemet för korttidsarbete

I morgon torsdag avser regeringen att fatta beslut om en lagrådsremiss innehållande förslag om utvidgat stöd vid korttidsarbete. Ett positivt besked menar Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd.

4 mars 2020
Foto: Juliana Fälldin

Uppdatering den 18 mars - Klicka här för senaste info om korttidsarbete

– Enligt förslaget ska modellen, som hittills har kunnat tillämpas vid lågkonjunktur eller andra tillfälliga ekonomiska kriser, också kunna användas i samband med oanade omvärldshändelser som orsakar en tillfällig ekonomisk kris, t ex utbrottet av Coronaviruset, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

Coronaviruset har på väldigt kort tid lett till en minskade global efterfrågan, minskat resande och en ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Det finns en stor risk för produktionsstörningar hos företag som är beroende av insatsvaror från Kina och störningar i större globala värdekedjor kan leda till negativa effekter för t ex. industrin.

– Det är också viktigt att notera att i den situation vi befinner oss i kan enskilda branscher och företag komma att påverkas mycket mer än ekonomin som helhet, betonar Örjan Lenárd.

Detta kan i sin tur leda till att arbetstillfällen i Sverige kan komma att drabbas.

– Ett utvidgat stöd vid korttidsarbete stärker tryggheten för såväl medarbetare som företag när det sker händelser i omvärlden som ingen kan förutse, säger Örjan Lenárd och fortsätter:

– Med möjlighet till korttidsarbete behöver inte anställda bli uppsagda p.g.a. arbetsbrist, och verksamheten kan snabbt komma igång igen när läget förändras. Det innebär att de nya reglerna för korttidsarbete i framtiden också tar höjd för en tillfällig kris hos enskilda företag eller branscher, inte enbart vid lågkonjunktur i hela landet så som det varit hittills.

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren går ner i arbetstid och lön tillfälligt. Kostnaden för detta delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. En nyhet är att stödet kan lämnas till enskilda företag och kan avse omvärldshändelser som inte kunnat förutses, och som nödvändigtvis inte är kopplade till konjunkturläget, som t ex pandemier eller handelshinder. De nya reglerna förväntas träda ikraft den 1 augusti 2020, och förslaget kommer att tas med i vårbudgeten.