REMISSVAR - ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur får kritik

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på en ny regelstruktur för sina föreskrifter som kommer att beröra alla verksamheter i Sverige. Målet med arbetet och den nya strukturen är att göra det lättare att söka, hitta och förstå reglerna samt att ta bort dubbelregleringar, kravnivån ska dock inte minskas utan vara på samma nivå som innan enligt Arbetsmiljöverket. Förslaget, och hela processen runt förslaget, har fått kritik, både från oss som arbetsgivarorganisation och facken.

15 januari 2021
Arbetsmiljöverkets logotyp
Foto:

Gröna arbetsgivare har, tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer, svarat på remissen som varit ute under i stort sett hela året 2020. Remissen var enormt omfattande och det har varit svårt att få en bra helhetsbild av hur strukturen och dess innehåll kan komma att tillämpas.

I förslaget har Arbetsmiljöverkets minskat antalet föreskrifter från 67 till 14 stycken. Färre föreskriftshäften behöver dock inte per automatik leda till att det blir lättare att hitta i strukturen och konsekvensen är att det upplevs ha blivit precis tvärt om.

En förutsättning för att på ett enkelt sätt hitta i reglerna är att det finns ett väl utvecklat digitalt söksystem. En digital lösning saknas idag vilket gör det omöjligt att bedöma hur lätt eller svårt det kommer att bli att hitta de regler som berör olika verksamheter.

Vi lämnade i ett tidigt skede synpunkter till Arbetsmiljöverket hur vi tycker att en struktur bör utformas för att arbetsgivare på ett enkelt sätt ska kunna hitta i regelmassan. Vi anser att strukturen bör utgå från ett verksamhetsperspektiv, dvs den ska vara uppbyggd på ett sätt så att den hjälper en arbetsgivare att utifrån sin verksamhet för att hitta bland föreskrifterna. Dessvärre har Arbetsmiljöverket inte lyssnat på våra synpunkter.

Vi anser också att kostnaderna för genomförandet av en ny regelstruktur inte redovisas på ett relevant sätt i konsekvensutredningen. Vi saknar en analys där nyttan av förändringen ställs mot kostnaderna som det kommer att innebära för företagen.

Läs hela vårt remissvar här.