NYHET - NÄRINGSPOLITIK

Budgetpropositionen 2022

Presentationen av budgetpropositionen hade ett stort fokus på pandemins effekter och återhämtningen av ekonomin. Finansminister Magdalena Andersson tror på en återhämtning av ekonomin, men tryckte på att inte sluta stimulera ekonomins återhämtning.

21 september 2021
Foto: Unsplash

Budgetpropositionen omfattar 74 miljarder kronor inom fyra prioriterade områden:

  • Välfärd
  • Ekonomisk återhämtning
  • Trygghet
  • Klimatomställning

Regeringen vill göra en satsning på 5 miljarder på ett välfärdspaket för att stärka sjukvården och beta av vårdköer som skapats i och med pandemin. Inom välfärdspaketet finns en förlängd satsning och nysatsning på sjukvårdspersonal, höjt tak i sjukpenningen och förstärkt sjukförsäkring. Magdalena Andersson presenterade även den så kallade familjeveckan för föräldrar som förvärvsarbetar med barn mellan 4–16 år. Budgetpropositionen innehöll även ett nytt stöd till små kommuner och höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner.

Regeringen vill fortsätta satsa på bl a energiklivet, industriklivet och kompetenslyft för att möta klimatomställningen. Det ska även göras en särskild satsning för att kommuner ska kunna möta behovet av boende i och med ökat arbetskraftsbehov. Magdalena Andersson presenterade en extrasatsning på underhåll och en satsning på järnväg och elektrifiering av transportsektorn, fler transporter ska gå på tåg och båt. I budgeten finns även ett nytt stöd för produktion av biogas.

Regeringen satsar i budgeten på skydd av värdefull natur, stärkt friluftsliv och naturnära jobb där bl a strandstädning ska ge enklare jobb. Ytterligare satsningar på landsbygden innefattar utveckling av det finmaskiga vägnätet, bredbandsutbyggnad, särskilt stöd för bensinstationer och livsmedelsbutiker samt åtgärder för en minskad vildsvinspopulation och att motverka skogsskador.

Det konstaterades på presskonferensen för budgetpropositionen att sysselsättningsgraden sjunker bland utomeuropeiskt födda och förgymnasialt utbildade. Även antalet långtidsarbetslösa har ökat med 35 000 personer under Corona-pandemin. Regeringen vill göra insatser för att fler ska klara gymnasieutbildningen och satsar 17 000 platser på kombinationsutbildningar och på folkhögskolan. Budgeten innehåller även satsning för 4 500 introduktionsjobb och extratjänster, 12 000 praktikplatser och introduktion till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Magdalena Andersson vill se strukturreformer för arbetsmarknaden där omställningspaketet är i linje med parternas överenskommelse. För småföretag finns en satsning om höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt.

Inom utbildning och skola ska ämnesbetyg i gymnasieskolan införas och högskolebehörighet ska ges på yrkesprogrammen.

Budgetbeslutet tas i två omgångar av riksdagen där först beslut om de totala utgifterna tas i slutet av november och sen detaljerna i ett andra beslut i december.

Gröna arbetsgivare är positiva till att regeringen går vidare med omställningspaketet enligt parternas överenskommelse. En av företagens största utmaningar är kompetensförsörjningen och Gröna arbetsgivare välkomnar att även yrkesprogrammen ger högskolebehörighet.

Här kan budgetförslaget ses i sin helhet

Här finns budgetförslagen för areella näringar, landsbygd och livsmedel