NYHET - CORONAINFORMATION

Förlängning av åtgärder i socialförsäkringssystemet med anledning av covid-19

Ytterligare förlängningar av de åtgärder inom socialförsäkringen som gjorts med anledning av covid-19 har införts.

25 maj 2021
Foto: Unsplash

Det här gäller för åtgärder inom socialförsäkringen:

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning kan sökas om en anställd har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att personen inte får gå till arbetsplatsen eftersom hen är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19.

En arbetstagare kan också ansöka om smittbärarpenning om denne har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga har fått förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetsplatsen eftersom hen bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Ersättning karensavdrag

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 juni 2021. Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Den anställde ansöker sedan om ersättning för karens hos Försäkringskassan. Ersättningen är 810 kr före skatt from den 1 januari 2021.

Ersättning för sjuklönekostnader

På grund av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt under perioden 1 januari–30 juni 2021.

Ersättning kan utges om den anställde:

  • har arbete men en sjukdom som gör att hen riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
  • saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas,
  • kan visa upp ett läkarintyg som styrker att hen tillhör en riskgrupp för covid-19.

Regeringen har även beslutat om tillfällig ersättning för den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Den gäller för den som:

  • är anhörig och som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i riskgrupp som har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning, eller
  • är anhörig och till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i riskgrupp.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Ersättningen utges till den anställde om denne:

  • till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete som hen måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Hen ska också leva i hushållshållsgemenskap med den anhörige.

Det krävs också att hen inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att arbetsgivaren inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

VAB

En anställd kan få ersättning för vab om hen måste vara hemma för att ta hand om sitt barn och det gäller även om barnet är smittsam. Det är en läkare eller en sjuksköterska som bedömer om barnet sprider smitta.

Från och med den 25 april 2020 utges ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Detta gäller tom 30 juni 2021. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning man brukar få om man vabbar när barnet är sjukt. Detta gäller även när barnet får distansundervisning under tiden som skolan är stängd.

Läkarintyg

Kravet på läkarintyg från dag 8 är tillfälligt borttaget och det gäller tom den 30 juni 2021. Det gäller även möjligheten att begära förstadagsintyg.

Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning till och med den 30 juni 2021. Det innebär att läkarintyg krävs först dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning. Vanligtvis krävs läkarintyg av Försäkringskassan för sjukfall som pågår mer än 14 dagar.

Om medarbetaren blev sjuk före 15 december 2020 och är sjuk längre än 15 dagar, måste hen ha ett läkarintyg för att få sjukpenning.
Krav på läkarintyg vid tillfällig föräldrapenning
Försäkringskassans har även beslutat att till och med den 30 juni 2021 krävs det inget läkarintyg för tillfällig föräldrapenning när barnet har varit sjukt eller smittat i mer än 21 dagar. Detta gäller oavsett orsaken till barnets sjukdom eller smitta. Vanligtvis krävs läkarintyg efter 7 dagar.