NYHET - ARBETSMILJÖ

Nya regler för arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

1 januari 2021 började de nya reglerna avseende arbetsplatsens utformning att gälla. Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter med samma titel samt föreskrifterna om arbete i stark värme, kylda livsmedelslokaler samt skyltar och signaler. I stort ser bestämmelserna ut som tidigare, med nedan undantag.

15 januari 2021
Foto: Fredrik Persson

Skärpta regler vid nybyggnation

Kraven har blivit tydligare kring att byggherrar, arkitekter och projektörer ska ta hänsyn till arbetsmiljön för den färdiga byggnaden i bruksskedet redan vid projekteringen.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Kraven på tillgänglighet för funktionsnedsatta skärps gällande nybyggnation och vid större ombyggnationer, Den framtida arbetsplatsen ska vara tillgänglig så att så många som möjligt kan använda den på lika villkor. Ett exempel är att arbetsplatsen ska dimensioneras för personer som använder en mindre rullstol. Andra exempel är bredden på dörrar och att det ska finnas säkra utrymningsvägar. Befintliga arbetsplatser, inklusive personalutrymmen ska som tidigare vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver använda dessa.

Tillräckliga utrymmen

Ändringen innebär att det ska finnas tillräckliga utrymmen för att kunna arbeta på ett ergonomiska riktigt sätt. Det tidigare allmänna rådet för arbete inom vård och omsorg avseende ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter, har nu lyfts in som ett krav för alla typer av verksamheter. Dock avser det enbart arbete där arbetsmomentet innebär kraftutövning eller när arbetstagaren behöver vrida, huka eller böja sig ned.

Läs mer på Arbetsmiljöverket hemsida www.av.se Arbetsplatsen utformning AFS 2020:1.