NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Överklaga dom från migrationsdomstolen

Många företag som under april valde att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut gällande säsongsarbetstillstånd har i dagarna fått ett nytt avslag, denna gång från migrationsdomstolen. Migrationsdomstolens dom kan överklagas till migrationsöverdomstolen. Det ska ske inom tre veckor från att man tagit del av migrationsdomstolens avgörande.

18 maj 2022
Foto: Unsplash

Överklagande görs genom att man skriver till migrationsdomstolen. Tillvägagångssättet vid överklagande beskrivs i Bilaga 2 till migrationsdomstolens dom (näst sista sidan i den utskickade domen med rubriken "Hur man överklagar"). Läs denna bilaga noga. Adressen som överklagandet ska skickas till finns på finns på domens första sida.

Ni måste ge in ett överklagande för varje dom som överklagas. Om 30 personer fått avslag från Migrationsverket och migrationsdomstolen krävs det alltså 30 överklaganden.

Vi har tagit fram ett förslag på text som ni kan använda om ni vill överklaga migrationsdomstolens dom. Observera att detta endast är ett förslag och att vi inte kan lämna några garantier för att det kommer leda till ändring. Gulmarkerade delar i vårt förslag måste ni fylla i själva och det gäller:

• Klagande och ombud (sidan 1 i överklagandet)
• Migrations domstolens namn och målnummer, t.ex. Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolens dom 2022-05-09 i mål nr UM 5712-22 (sidan 1 i överklagandet)
• Den tid som det är ansökt om arbets- och uppehållstillstånd för (sidan 1 i överklagandet under rubriken YRKANDEN)
• Namnet på den som överklagar (angivet med xx på ett antal ställen i vårt förslag)
• Överklagandet ska undertecknas (sista sidan)

Skicka i överklagandet i god tid. Om överklagandet kommer in för sent vinner domen laga kraft och kan inte längre angripas. Med tanke på stundtals långsam postgång är det lämpligt att kontakta migrationsdomstolen och kontrollera att överklagandet kommit fram. Be också om en bekräftelse på detta.

Migrationsverkets webbplats - Om du vill överklaga

Du hittar textförslaget som dokument på länken nedan.