NYHET - NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Regeringens förslag om försörjningskrav är skadligt för de gröna näringarna

Regeringen föreslår att arbetskraftsinvandrare ska ha minst 80 procent av en svensk medianlön från och med den 1 oktober 2023. Förslaget är negativt för de gröna näringarna som är beroende av arbetskraftsinvandrare. Det är också ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen i och med att det innebär högre lönenivåer än de som fack och arbetsgivare slutit kollektivavtal kring.

4 maj 2023
Foto: Juliana Fälldin

Regeringen har nu konkretiserat sina förslag kring att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Även om det är positivt att regeringen sänker nivån på det föreslagna lönegolvet ser Gröna arbetsgivare att försörjningskravet kommer att påverka de gröna näringarna negativt.

– De kollektivavtalsenliga löner som våra medlemmar erbjuder ligger på omkring 70 procent av medianlönen. När regeringen nu gör ingrepp i den svenska modellen och lägger golvet vid 80 procent riskerar det att medföra svårigheter för företagen att rekrytera arbetskraft med nyckelkompetens, något regeringens eget förslag medger, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare anser också att förslaget är anmärkningsvärt ur perspektivet att regeringen parallellt håller på att ta fram en Livsmedelsstrategi 2.0. Där är de gröna näringarna en grundförutsättning som då också behöver kunna säkra sin kompetensförsörjning.

I regeringens promemoria listas skogsarbetare bland de yrkeskategorier som riskerar erfara en kompetensbrist och därmed kan undantas. Gröna arbetsgivare vill dock påpeka att det även inom lantbruk, som tenderar att ha lägre löner än skogsbruket, riskerar att uppstå kompetensbrist när företagen inte längre kan anställa ofta återkommande nyckelkompetenser.

– Regeringens promemoria säger att arbetskraftsinvandrare bedöms utgöra en liten del av de anställda inom företagen, men det betyder inte att de är oviktiga. Plantor måste sättas, skog måste röjas, och djur måste tas om hand. Om företagen inte kan rekrytera dessa kompetenser medför det enorma konsekvenser för verksamheten, säger Lena-Liisa Tengblad.