NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Enkät: Yrkesstolthet i en pressad bransch

I början av sommaren skickade Svensk Djursjukvård ut en enkät om arbetsmiljö och hälsa. Enkäten spreds via våra medlemsföretag med syftet att nå så många som möjligt i branschen, resultatet blev drygt 1100 respondenter. En sak som blir tydlig när svaren sammanfattas är att den situation som råder med brist på legitimerad personal leder till ett högt tempo som i sin tur resulterar i stress och en känsla av otillräcklighet bland respondenterna. Något som sticker ut i positiv bemärkelse inom djursjukvården är att en majoritet ser på sitt arbete som meningsfullt samt att möjligheter till utveckling och inflytande på arbetsplatserna är goda.

1 november 2021
Foto: Fredrik Persson

I den här texten har vi lyft fram de områden där djursjukvården sticker ut när man ställer den mot arbetsmarknaden som helhet och för vissa delar har även en jämförelse med offentlig sektor gjorts. Detta kommer att kunna användas som underlag för framtida insatser på området vilket beskrivs i den här texten.

Balans i arbetslivet – bristen på personal gör sig påmind

Vad gäller krav i arbetet och en obalans mellan arbete och fritid sticker djursjukvården ut negativt i jämförelse med svensk arbetsmarknad som helhet, men också vid en jämförelse med offentlig sektor. Det tycks vara svårt för arbetsgivare att ge förutsättningar så att medarbetarna upplever en balans mellan arbete och fritid, och detta kan vara en av flera anledningar till att många väljer bort anställningar som innebär arbete under kvällar och helger. Vad avser kraven i arbetet så omfattar de frågorna områden som arbetstempo, kvantitativa och känslomässiga krav, och även detta bekräftar bilden av att det råder ett högt tempo på djursjukvårdsföretagen med stress och en känsla av otillräcklighet som följd.

Båda dessa områden skulle kunna bättras ordentligt, eller till och med få sin lösning, om det var lättare att bemanna. Det är oerhört viktigt att det blir lättare att rekrytera till branschen, och vi välkomnar den stundande satsningen på fler utbildningsplatser till både veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. En annan del av lösningen skulle kunna vara ytterligare en utbildningsanordnare, utöver SLU.

Arbetstagarna tillfreds

Det finns också områden där djursjukvården sticker ut på ett positivt sätt. Medarbetarna i branschen anser att deras arbete har stor meningsfullhet och man är mer tillfreds med sitt arbete än andra på svensk arbetsmarknad. Man uppger sig ha goda möjligheter till inflytande och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, och det finns en låg oro för förändrade arbetsförhållanden och arbetslöshet.

Som anställd i djursjukvården drivs man av ett stort och genuint djurintresse vilket manifesteras i att man känner stor mening i sitt arbete. Den rekryteringsproblematik som finns inom djursjukvården med minskad konkurrens om tjänsterna har möjligen en positiv effekt och det är att många känner sig trygga i sin anställning. Det är såklart positivt för den psykosociala arbetsmiljön.

Sammanfattning/Slutsats

Som bransch- och arbetsgivarorganisation ser vi, utifrån resultatet, en tydlig utmaning kring att kunna skapa en balans mellan arbete och privatliv, men även mellan krav och resurser i arbetet. Det är viktiga faktorer för ett hållbart arbetsliv med medarbetare som mår bra och trivs i branschen.

I den arbetsmiljöhandbok som vi partsgemensamt tagit fram för branschen via Prevent*1 kommer vi under hösten se över innehållet med syftet att lyfta de organisatoriska och sociala frågorna inom arbetsmiljöarbetet. I undersökningen framgick det även att var femte person som jobbar inom djursjukvården vid minst ett tillfälle de senaste 12 månaderna har utsatts för hot. Därför har vi påbörjat ett arbete med att ta fram ett material som ska ge stöd vid hat och hot från djurägare.

Det arbetet som görs innebär att vi kommer att göra marknadsföringsinsatser för att lyfta det material som redan finns och se till att medlemsföretagen får del av de nya verktyg vi tar fram tillsammans med Prevent. De insatserna plus en förstärkt kompetensförsörjning hoppas vi kunna ge effekter både på kort och lång sikt.

Här kan du läsa mer om hoten och de riktade insatser vi gör i frågan.

Om enkäten:

Svensk Djursjukvård, en del av Gröna arbetsgivare, skickade i maj ut en enkät för att undersöka hur anställda inom djursjukvården upplever sin arbetsmiljö och hälsa. Totalt svarade 1158 individer på enkäten, varav 94 procent kvinnor och 6 procent män.

Det finns flera validerade mätinstrument som kan användas för att undersöka arbetsmiljö och hälsa bland arbetstagare. För denna undersökning användes Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Därutöver ställdes frågor om den svarande (s k bakgrundsfrågor). Gröna arbetsgivare distribuerade enkäten till målgruppen via medlemsföretagen under våren 2021.

Inom COPSOQ finns sammanställda referensvärden för varje grupp av frågor, och dessa möjliggör jämförelser mellan olika branscher och yrkesgrupper. Djursjukvården har jämförts med den svenska arbetsmarknaden i sin helhet, offentlig sektor samt vård, omsorg och sociala tjänster. Referensvärdena ger en indikation om hur djursjukvården ligger till i relation till andra delar av arbetsmarknaden, men det nationella referensvärdet för den svenska arbetsmarknaden är en sammanställning av läget och ska inte betraktas som det rätta eller bästa resultatet.

  1. Prevent ägs av arbetsmarknadens parter och tillsammans tar de fram material, stöd och verktyg inom arbetsmiljöområdet.