NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Pandemilagens inverkan på verksamheterna

Den 10 januari 2021 trädde den nya begränsningsförordningen, också kallad pandemilagen, ikraft. Det är som alltid endast de ansvariga myndigheterna som kan ge definitiva svar på hur deras regelverk ska tolkas och tillämpas.

13 januari 2021
Foto: Identity Works

På grund av den snabba förändringstakten och myndigheternas begränsade information så har vi ännu tyvärr inte lyckats få vår tolkning av lagens effekt på djursjukvårdens verksamhet bekräftad, men rekommenderar att ni agerar enligt följande.

Vår nuvarande bedömning är att ni inte primärt omfattas av detta, men det kan ändå finnas goda skäl att sätta sig in i det nya regelverket som innebär att varje besökare eller kund ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan – det här kan i era verksamheter innebära väntrum eller butik. Se mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gäller den del av verksamheten där djurägaren medverkar i ett behandlingsrum, så kan vi inte utläsa att denna träffas av lagen. Dock vill vi rekommendera er att, när så är möjligt, begränsa tiden djurägaren vistas i behandlingsrummet, erbjuda djurägaren skyddsutrustning samt instruktioner för hur denna ska användas på ett korrekt sätt. Och naturligtvis att inte tumma på att hålla avstånd.

Vi för en löpande dialog med Distriktsveterinärerna om hur våra verksamheter ska tolka lagen, och kommer att uppdatera er när/om ny information framkommer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida