Organisation

Gröna arbetsgivare är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Verksamheten är uppdelad i fem sektioner och bedrivs regionalt och centralt.

Som medlem tillhör du en av följande sektioner i Gröna arbetsgivare; lantbruk, skogsbruk, trädgårdsanläggning, djursjukvård eller golf. 

Medlemmarna styr

Gröna arbetsgivare är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Verksamheten drivs decentraliserat och i nära kontakt med medlemsföretagen. Beslut fattas på stämmor, sektions- och styrelsemöten; både regionalt och centralt.

Det är medlemmarna som utser fullmäktige till sektions- och förbundsstämmorna. Val av fullmäktige sker vartannat år, antingen för olika regionala distrikt eller för hela riket.

Medlemmarna väljer förtroendemän som deltar aktivt i förhandlingsarbetet. Varje avtalsområde har förhandlingsdelegationer. Utöver sektionsmöten och stämmor förekommer även informationsmöten och kursverksamhet samt löpande kommittéarbete i till exempel lönefrågor.

Påverka det framtida arbetet och inriktningen i respektive sektion genom att först nominera och sedan rösta till fullmäktige. Din röst som medlem är oerhört viktig och därför ger vi alla medlemmar möjligheten att nominera digitalt. Det är enkelt att delta, så utnyttja möjligheteten att påverka! Du kan dessutom nominera och rösta på dig själv. Epost med länk till nominerings- respektive röstningssajt kommer i mail med instruktioner om hur du går tillväga när det är dags för val i din sektion.

Svenskt Näringsliv

Som Gröna arbetsgivare-medlem är du också medlem i Svenskt Näringsliv, där Gröna arbetsgivare är en av 50 medlemsorganisationer. Förbundet utser representanter till Svenskt Näringslivs styrelse samt ombud till fullmäktige och stämma i Svenskt Näringsliv.

Kanslisamverkan i Arbio AB

Gröna arbetsgivare samverkar med Grafiska Företagen, Skogsindustrierna och TMF, Trä- och Möbelföretagen genom servicebolaget Arbio AB.

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer:

  • Gröna arbetsgivare är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete och information till myndigheter och politiker om medlemsföretagens betydelse och intressen. Föreningen Gröna arbetsgivare tecknar kollektivavtal.
  • Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Bolaget ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning och förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.