Skogsbrukets medlemmar

Foto: Fredrik Persson Avverkad skog lastas på bil

Skogssektionen har 1 200 medlemsföretag med 7 000 anställda inom skogsbruket; entreprenörer, skogsbolag, skogsägareföreningar, skogssällskap, allmänningsskogar, virkesanskaffningsföretag och större privata skogsägare.

Skogssektionens högsta beslutande organ är stämman, som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna och av respektive distrikt. Stämman utser styrelse för skogssektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.

Sektionen är indelad i två distrikt:

  • Distrikt Syd omfattar Götaland och Svealand exklusive Dalarna
  • Distrikt Norr omfattar Dalarna och Norrland

Varje distrikt håller stämma vartannat år där distriktsstyrelse utses. I sektionen finns även en rikstäckande grupp för virkesmätning.

Medlemmarna väljer förtroendemän som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som deltar i det löpande arbetet för att utveckla kollektivavtalen.