Skogsbrukets medlemmar

Foto: Fredrik Persson Avverkad skog lastas på bil

Skogssektionen har 1 200 medlemsföretag med 7 000 anställda inom skogsbruket; entreprenörer, skogsbolag, skogsägareföreningar, skogssällskap, allmänningsskogar, virkesanskaffningsföretag och större privata skogsägare.

Skogssektionens högsta beslutande organ är stämman, som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna i sektionen via digitala val vartannat år. Stämman utser ledamöter för skogssektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.

I sektionen finns även en rikstäckande grupp för virkesmätning.

Medlemmarna väljer förtroendemän som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsledamöterna utser också ett antal arbetsgrupper som deltar i det löpande arbetet för att utveckla kollektivavtalen.