Så får du avgörande betydelse för branschen

Var med och påverka Gröna arbetsgivare

Foto: Erik Palmklint

Påverka det framtida arbetet och inriktningen i respektive sektion genom att först nominera och sedan rösta till fullmäktige.

Så går de digitala valen till - Din röst som medlem är oerhört viktig

I Gröna arbetsgivare värderas medlemsdemokratin högt och därför ger vi alla medlemmar möjligheten att nominera digitalt. Det är enkelt att delta så utnyttja möjligheteten att påverka! Du kan dessutom nominera och rösta på dig själv. Som förtroendevald kan du påverka branschens verksamhet i Gröna arbetsgivare och hur kollektivavtalen kommer se ut, så missa inte chansen att få vara delaktig i hur din egen branschs avtal förhandlas fram. Det är enkelt att både nominera och rösta. Epost med länk till nominerings- respektive röstningssajt kommer i mail med instruktioner om hur du går tillväga.

Vad innebär det att vara fullmäktige?

Som fullmäktige företräder du medlemmarna vid förbunds- och sektionsstämman som hålls årligen i Stockholm i april. Skulle du bli invald i styrelsen kommer du även förväntas delta i styrelsemöten. Skulle du utses till förhandlingsdelegerad förväntas du delta i kollektivavtalsförhandlingar.

Detta gäller för ledamöter i sektion och styrelsen:

Styrelsen – val årligen i samband med förbundsstämma, i styrelsen sitter två representanter från respektive sektion. Styrelsen övervakar och ger ledningsdirektiv till VD avs. den samlade verksamheten i Gröna arbetsgivare samt förvaltar Gröna arbetsgivares tillgångar, förbereder ärenden och föreslår budget.

Sektion – val årligen i samband med sektionsstämma. Sektionen övervakar och föreslår aktiviteter inom sektionsverksamheten, förbereder ärenden och föreslår budget.

Fullmäktige nomineras och röstas fram via digitala val vartannat år. För att bli vald till sektion eller styrelse måste du vara vald fullmäktige.

Hur långt är mitt mandat?

Om du inte på egen begäran blir entledigad kommer du att tillhöra fullmäktige till och med nästa fullmäktigeval, antingen i din sektion, valkrets, grupp eller distrikt. Fullmäktige utses vartannat år.
Företag med en lönesumma överstigande 550 x aktuellt prisbasbelopp kan välja att utse egna fullmäktige när som helst.
Gröna arbetsgivare har (2019) totalt 146 ordinarie fullmäktige i organisationen.

Utgår någon ersättning?

Fullmäktige har i vissa fall möjlighet att ansöka om ersättning. Det gäller bl a i samband med styrelsemöten och kollektivavtalsförhandlingar.
Beslut om arvoden tas vid den årliga förbundsstämman.