Programrådet på skoglig inriktning

Ledamöterna i det skogliga programrådet på naturbruksgymnasiet har olika uppgifter och ansvarsområden. Programrådet beslutar tex om utbetalning av praktikstöd till praktikvärdar som tar emot elever på praktik.

Programrådets roll vid praktik/YH-praktik

• Beslut om godkänd praktik för utbetalning av praktikstöd fattas av skolan. I tveksamma fall ska skolan kontakta programrådets ordförande före beslut. Vid oenighet har programrådets ordförande utslagsröst.
• Granska att skolans rutiner är tillräckligt bra för att säkerställa att utbetalning av bidrag sker till seriösa praktikvärdar som anordnar bra praktikperioder för skolans elever. Skolan ska vid möte med programrådet redogöra för och överlämna en sammanställning över utbetalda bidrag.

Programrådet ska bevaka att skolan uppfyller dessa krav och att skolan också informerar tilltänkta praktikvärdar om under vilka förhållanden ersättning från Gröna arbetsgivare betalas ut.

Läs mer om programrådets uppgifter.

Programrådets sammansättning

Styrelsen i Gröna arbetsgivares skogssektion har utsett vilka medlemsföretag som på varje skola ska representera Gröna arbetsgivare i programrådet. Minst fyra ledamöter i ett programråd ska komma från Gröna arbetsgivares medlemsföretag. En av dessa representanter ska utses till ordförande i det lokala programrådet.

SE Skogsentreprenörerna utser en representant i varje lokalt programråd. Övriga ledamöter i programråden representeras av skolledning, lärare och övriga representanter från skogsnäringen. Alla deltagare i programrådet ska ha befogenhet och uppbackning från sitt företag/organisation att besluta i de frågor som ska behandlas i programrådet. Skolan ska även se till att elevrepresentanter finns med i programrådet.

Programrådets möten

Minst tre möten per år bör hållas i programrådet. Protokoll eller minnesanteckningar ska föras från programrådets möten. Ett förslag till dagordning vid möte med lokalt programråd är framtaget av Gröna arbetsgivare för att underlätta dokumentationen av programrådsmötena. Alla protokoll från programrådsmöten ska mailas till Gröna arbetsgivare.

Ersättning till Gröna arbetsgivare-ledamöter i programråden

Ledamöter som representerar medlemsföretag i Gröna arbetsgivare har rätt till ersättning för insats i samband med programrådens möten. Ersättningen är 1500 kronor för varje bevistat programrådsmöte. Ansökan görs via blanketten här nedan.

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in